Aguir juääc ce luuï ë mal , alandeen aguir ë yam aa luui wëëu lik ku kɔɔc reen ye dɔ̈m. Aguiɛr a lëu bë wëëu yök tɛ̈n ajuër ë kɔɔc ke, muɔ̈c wälä dhɔ̈l kɔ̈k ye wëëu wïc. Kekedäŋ, rin bïk la tueŋ kek käk loi kä wälä juak kë käk yekä looi, aguir juääc aa wïc ë wëëu tɛ̈n aguir kɔ̈k.

Yeŋa kɔc kuɔny wëëu?

Wëëu ë kuɔɔny aa ye yök tɛ̈n:

  • Amatnhïïm akuma dït wälä akɛɛm
  • Amatnhïïm akuma koor wälä akɛɛm
  • Akuma Gɔl
  • Tijäär
  • Aguir abiöökruɛl

Rin ba wëëu lëu luɔn dun yök, tɛkdä ka wek aa bë akuut akuma yen ë luui kek week thiëëc, thiëëc kä akɛɛm kɔ̈k wälä aguir luui loiloi thöŋ kek käkä luɔi kä, wïc cök lɔn ye akuma duun gɔl wuöt kuɔny wëëu, thiɛ̈ckä raan duun bärlaman akuma koor wälä akuma dït alɔŋ wëëu kuɔɔny akuma ku caathkä athörlëk yiic lɔn leŋ yen wëëu kuɔɔny cë caal.

A leŋ wëëu kuɔɔny juɛ̈ɛ̈c tɛ̈k yiic tɔ̈u kekëdäŋ aguiɛr dun a lëu bë lim wëëu ë kuɔɔny tënë aguir thöŋ loiloi ken kek loiloi kun. Na wiɛ̈ckä wëëu tɛ̈n akuma wälä tɛ̈n aguir abiöökruɛl, ka leŋ anyuuth wëëu ë kuɔɔny bäk kueen bäk kë ye looi wëëu ë kuɔɔny deet ku bäk aguir cë puöl bïk ya wïc wëëu ë kuɔɔny tɛ̈n keek ŋic aya ku bäk ŋic, aya ye wëëu ë kuɔɔny tääu ë kë nɛn kɔ̈u.

Anyuuth wëëu ë kuɔɔny, aya, aa leŋ yiic akööl ril dhil ë muk nhïïm cëmën akööl dhil athör wiɛ̈ɛ̈c wëëu cuat, akööl bï kë loi gɔl ku akööl thöök yen ku akööl bï we lɛ̈k tɛ̈ cï we kony. Anyuuth wëëu kuɔɔny juääc aa wïc athör cë gɔ̈t cï wek kë riëëc ëbën bäk looi, tɛ̈ bäk luöi yeen ku lëk kɔ̈k wïc cït bäjet kuany yic thïn tɛ̈ wïc wek kuɔɔny.

Tɛ̈n wëëu ë kuɔɔny juääc, gɛ̈tgɛ̈t athör wëëu ë kuɔɔny ee kaam/lɛu dït tet nyaai ku aguiɛɛr a dhil laŋ kaam/lɛu luui yen kä keen thɛɛr yekä looi ku athör na cɔk kaam/lɛu dïït kën nyaai tɛkdä kä cë bë la tiam. Kaam këc wek gua gät bäk wïc wëëu ë kuɔɔny, aguiɛr a bë ye nhom kaŋ tak lɔn leŋ yen kaam/leu bë puöl bï athöör gɔ̈t ku lɔn leŋ yen kä lëu bï yen wël dhuk kɔ̈ɔ̈th ku kä kɔ̈k ye aguir kɔc muɔɔc wëëu kuɔɔny wïc tɛ̈ cï we kony.

Aguir juääc kɔc kony wëëu ë kuɔɔny aa wïc adhuuk ye thiääk cök leŋ yiic tɛ̈ luui wëëu thïn ku tɛkdä ka adhuuk kä a leŋ tɛ̈ pɛɛth ye gät keek. Tɛkdä ka wek aa bë lööŋ ku dhɔ̈l cï aguiir kɔc kony wëëu nyuɔɔth guiir, rin bë aguiɛr dun luɔn de tiɛɛŋ nyïn. Kä wïc kä ëbën aa bë tɛ̈ ye aguiɛr luui thïn waar yic.

Gɛ̈tgɛ̈t athör wëëu kuɔɔny

Na cäk tak bäk wïc wëëu ë kuɔɔny ku yɔ̈k kä aguir lëu bë ke kony ku apiath kek aguiɛr dun ku kä wiëc kä, ka wek aa dhil gät athör wëëu ë kuɔɔny ku cuatkä. Agut anyuuth wëëu ë kuɔɔny aya, aguir juääc aguir kɔ̈k kony wëëu aa bë we dhiɛl gäm athör bäk thiɔ̈ɔ̈ŋ. Na ye wëëu lik kek wiëckä bï we kony bï wek la ɣɔɔc kä thik nyɔt, ka wek aa bë athör cek yic thiɔ̈ɔ̈ŋ. Na yakä kɔɔc loi loiloi dït, ka tɛkdä ke wek aa bë kä juääc dhiɛl lueel, kä leŋ abɛ̈k lëk kä wälä keek ëbën mat-thïn:

Lueel kë luɔykä ku ye rin ŋö yen bï aguiɛɛr dun kony

Tɛkdä ka nhiarkä bäk kä jaac wälä kä cï aguir dɛ̈t jaac wënthɛɛr mat thïn ku nyuɔɔthkä käŋ ye nyooth lɔn wïc wut kë wiëckä bäk looi. Na cë aguiɛr kë cït kën kaŋ looi thɛɛr, ka wek aa bë tɛ̈ bï wek kë wäär cäk kaŋ looi juak thok thïn lueel. Aya, apath bäk athör gei wɛ̈t dun kɔ̈u cï aguir kɔ̈k wälä kɔɔc wut gɔ̈t mat thïn.

Kɔɔc ë kɔc kuɔny wëëu aa bïk nhiaar, aya, bïk ŋic lɔn cï wek wëëu ë kuɔɔny kaŋ yök tɛ̈n aguir dɛ̈t ku lɔn cï wek wëëu cäk yök ŋiɛc luööi. Na këc ë week kaŋ kony thɛɛr, ka path bäk kuany yic apath tɛ̈ bï aguiɛr dun wëëu muök nhïïm thïn ku lɔn ye aguiɛr dun luui ɣɛr puöu tɛ̈n kɔɔc lui ke yeen, kɔɔc cë luööi ku wun leŋ aguiɛɛr. Aya, wek aa bë lɛ̈k bäk kä cït adhuk ë ruöönic, wël wëëu ku athörëpiöc/anyothpiöc ë kɔɔc cäk luööi ku kɔɔc röt juaar nyuɔɔth.

Kë bï luɔi la lëu ku tɛ̈ bï aguiɛr dun thɔ̈l yeen

Tɛkdä ka wek aa bë kë riëëc ëbën bäk looi kuany yic ku tɛ̈ bäk ŋiɛ̈c yeen lɔn cï wek kën wiëckä bäk looi lëu. Wɛt de yic, wek aa dhil tak dhɔ̈l bï wek la tueŋ ya ŋic ke luɔy la tueŋ ku tɛ̈ cï luɔy thök. Na leŋ kä bäk looi, ka tɛ̈ bäk luöi keek a dhiɛlkä lueel, yeŋö bë looi, yeŋa bë puöu rëër thïn ku bë aguiɛr dun keek lëu këdä. Aguir juääc kɔc kony, aya, aa bë wïc bäjët luɔn dun cë kuany yic apath bïk tïŋ.

Tɛkdä ka wek aa bë kaŋ jam kek raan ye gut tɛ̈ yup wek aguir kɔc kony wëëu ka we këc athör duun wïc wek wëëu kuɔɔny gua cuat rin bäk ŋic lɔn cï wek kuat kë wïc mat thïn.

Tɛ̈ktɛ̈k käŋ wëëu kuɔɔny

Wëëu kuɔɔny juääc aa ye tɛ̈ɛ̈r, ka yeen a bë laŋ aguir wïc wëëu ë kuɔɔny tööŋ kek wiëckä. Aguir kɔ̈k aa bë tïït wiik juääc wälä pɛ̈y juääc bïk jal piŋ lɔn cï athɔ̈r den gam.

Na muɔc aguiɛr dun wëëu ë kuɔɔny, ka wek aa bë lɛ̈k bäk amat thany, amat leŋ yic kä wïc bäk ke looi. Kën ee athör ye löŋ geei kɔ̈u bë na këc aguiɛr dun wël tiiŋ nyïn ka we dhuk wëëu cëën ku wek aa cë lëu bäk bɛn wïc wëëu ë kuɔɔny kɔ̈k. Kaam këc wek amat gua thany, tɛkdä ka path bäk kaŋ wïc ë wëët tɛ̈n raan cë lööŋ kueen.

Lëk kɔ̈k:

 

decorative
Legal Aid Queensland has published a series of captioned recordings about their services on their YouTube channel . Videos for community, health and education workers can be found here and include their published community legal education webinars. The next webinar is Child Protection - the law and...
decorative
Crowdfunding is an increasingly popular method of online fundraising for individuals, businesses, not-for-profits and charities. Generally it involves an individual or an organisation setting a fundraising target online and then asking the crowd of the internet for donations to reach that target...
decorative
From 1 July 2017 onwards, new forms will be available on the Blue Card Services website. Check that you have the most current version of the application forms by looking at the ‘valid for lodgement’ date on the top right corner of the form. The new forms will state that they are valid for lodgement...
The Department of Communities, Child Safety and Disability Services' (DCCDS) Community Recovery section is encouraging individuals, carers and service providers in the DCCSDS North and Far North Queensland area to be prepared in relation to Tropical Cyclone Debbie. The likely impacts of a tropical...
decorative
We have launched a brand new course on the Community Door eTraining website which provides an introduction to the social service sector in Queensland for managers and organisations new to the sector. It is free for anyone to access. It features a profile of the sector in Queensland, insights into...
The Queensland Law Handbook is a comprehensive, plain-English legal reource designed to help deal with legal problems. Caxton Legal Centre has recently published the handbook as a website. The handbook has been printed as a hard-copy since the early eighties, but thanks to funding from the...
Back by popular demand The State Councils of Social Service (COSS) are partnering to once again deliver a webinar series to uncover what every not-for-profit organisation needs to know about effectively responding to government procurement processes. The webinars will cover: Getting “tender ready”...
Not-for-profit Law has launched Australia's first free, live chat legal service for community groups and charities. The service is available on the Information Hub (click on the blue chat button at the bottom of every page). The real-time chat service allows users to chat to a team member who will...
Not-for-profit Law has updated its guide to 'The laws of advertising and your community organisation'. The resource provides practical tips to help organisations comply with the laws of advertising and marketing in Australia. Importantly, these laws apply to many fundraising activities of charities...
Australia’s 600,000 charities and not-for-profits, from international aid groups right down to the local tennis club, have recently received a major boost, as Justice Connect’s Not-for-profit Law service launched the acclaimed Information Hub for a national audience. The Not-for-profit Law...

Pages

Are you looking for support in Queensland, or trying to find a service that meets your needs? Now you can search oneplace , the service directory hosted by the Queensland Family and Child Commission. oneplace is an easily accessible directory of community services to help Queensland families to get...
Fair Trading Queensland Incorporated Associations website (Queensland Office of Fair Trading) provides information to support organisations incorporated under the Associations Incorporations Act 1981. This website also includes a simplified guide to Queensland's Associations Incorporation Act 1981...
In Queensland the Office of Fair Trading regulates Associations and non-profits. https://www.qld.gov.au/law/laws-regulated-industries-and-accountability/queensland-laws-and-regulations/associations-charities-and-non-for-profits
Legal Aid have a series of captioned recordings about Legal Aid Queensland services on their YouTube channel . Videos for community, health and education workers can be found here and include their published community legal education webinars. Upcoming webinars can be found on the Information for...
The Community Resource Handbooks were launched by Volunteering Queensland on 12 May 2015. They consolidate the knowledge gained through Volunteering Queensland's community leadership work with more than 2,000 community groups over the past fifteen years. The handbooks are aimed at small to medium...
Information technology and online solutions can help your community organisation work better. ACOSS, Infoxchange and the Department of Communications have teamed up to bring you Digital Business Kits which give you the tools and information to do more online. Digital Business Kits are hosted on...
Many not-for-profit organisations are now developing income-generating activities to reduce the reliance on government and philanthropic funding, and others are establishing social enterprises to respond to client needs in a sustainable way. The development of business skills and systems is very...
The following resources have been translated to assist these communities in establishing a community organisation. Resources available in English العربية - Resources available in Arabic Thuɔŋjäŋ - Resources available in Dinka پښتو - Resources available in Pashto فارسی...
Changing your Legal Structure from an Incorporated Association in Queensland to a Company Limited by Guarentee
Queensland Associations Incorporation Act Queensland Associations Incorporation Regulations Queensland Co-operatives legislation Commonwealth Corporations Act Corporations (Aboriginal and Torres Strait Islander) Act 2006 (CATSI Act).
Industrial relations legislation in Queensland can be found on the Fair Work Commission's website . The main pieces of legislation are: Fair Work Act 2009 Fair Work Regulations 2009 Fair Work Commission Rules 2013
There are a range of legal structures which may be suitable for Queensland not-for-profit community groups. The four main options are: an incorporated association: Associations Incorporation Act 1981 (QLD) and Associations Incorporation Regulation 1999 (QLD) a company limited by guarantee:...
Author: 
Kylie Hogan, National Disability Services

The Community Services Industry is facing a myriad of reforms and challenges now and into the future. 

Challenges such as an ageing population, workforce shortages, sector-wide reforms, technological advances and economic uncertainty are making it more important than ever for...

See videos from StudioQ related to this topic

Share or Print