Na ŋiɛckä aguiɛr dun cääth apath, ka loiloi ke aa tiŋ raan ëbën puöu tɛ̈ cït tɛ̈ gɛ̈th yeen. Aguir aa dhil raan ëbën lui thïn ku kɔɔc cë lui thïn ku aguir kɔ̈k tiiŋ puöth.

Aguir juëëc ë wuöt aa dhil kɔɔc kä tiiŋ puöth:

  • kɔɔc leŋ kë yekä yök aguiɛɛr yic wälä lui kek aguiɛɛr
  • kɔɔc amada ku wut
  • kuat aguir ë kɔɔc amada/aguiɛɛr muɔɔc wëëu
  • kɔɔc aguiɛɛr gäm ruktha luɔy löŋ yic
  • kuat kɔɔc ye aguiɛɛr dɔ̈m wëëu wälä kɔɔc röt juaar bïk aguiɛɛr luööi

A leŋ dhɔ̈l juɛ̈ɛ̈c lëu bï aguiɛɛr kɔc tiiŋ puöth cï loiloi kun kuany yiic thïn apath ku aa lëu bë löŋ ke kuany cök. Kekëdäŋ, lööŋ ɣɛr puöu mac aguiɛr dun kek aa tɛ̈ bï löŋ kuɛ̈ny we cök nyuɔɔth. Rin bäk kɔc tiiŋ puöth, wek aa dhil kë wïc löŋ tɛ̈n week ŋic ku guiɛr kä dhɔ̈l wën ye nyuɔɔth lɔn kuɛny wek lööŋ cök ku lɔn cï wek gam bäk luui tɛ̈ cït tɛ̈ wïc löŋ yeen.

Löŋ Gɛ̈tpiny Amada

Löŋ Gɛ̈tpiny Amadac a la gɛi lɔŋ ë loiloi amadaa cë gätpiny ku akaram ye kɔc cam tɛ̈ këc kek lööŋ kuany cök apath. Löŋ kën ee tɛ̈ ye amɛtmɛɛt dït ruöön luɔɔy thïn, wɛ̈r lööŋ yiic, wɛ̈r kɔɔc mac aguiɛɛr ku wël alɔŋ wëëu ku gɛ̈tpiny tijäär kuany yic apath. Rin ku bäk ŋic lɔn cï wek lööŋ deet, dhiɛlkä we thook tuööm kek Mäktam Tjäär Alal, caathkä Löŋ wälä wiëckä wëët raan cë lööŋ kueen. Wek aa dhil laŋ dhël bï wek wël aa muk nhïïm ku dhël bï wek wël aa dhuk kɔ̈ɔ̈th rin ku bäk kä wïc löŋ tɛ̈n week tiiŋ nyïn.

Kɔɔc lui kek aguiɛɛr

Aguir ë kɔɔc lui ke yeen tiiŋ puöth a kɔɔc lui ke yeen thiëëc bïk tɛ̈ cïk yɔ̈k lon aguiɛɛr dhuk kɔ̈u ku mɛt kɔɔc tööŋ kä ë kë takic. Tɛkdä ka wek aa bë dhɔ̈l kɔ̈k bï wek kä jöör aa jääm yiic lɔŋ ë looi dhël lööŋ luɔy wälä dhɔ̈l kɔ̈k wën tɛ̈ duun ye wek luui thïn nyooth ku dhiɛlkä tääu we nhïïm lɔn cï kuat kë jöör jääm yic ku cök piny dhël aalal.

Aya, aa leŋ lööŋ ë tɛ̈ ye kɔɔc lui kek aguiɛɛr luööi thïn nyuɔɔth agut löŋ pëën atëkthok, löŋ tit raan ɣɔɔc kɔ̈u ku tiët mïth ku riënythii kɔ̈ɔ̈th. Aya, wek aa dhil kɔɔc ë bɛ̈n tɛ̈ duun luui wek thïn tïŋ apath bë ciën kë rär keek tɛ̈ duun luɔy. Aguiɛɛr yen a leŋ lon bï tɛ̈nluɔy rëër ka cïn yic kë rär raan ku wiëëc atït jäŋ.

Kɔɔc amada ku wut

Amada a bë laŋ loiloi gɛ̈ɛ̈r tënë kɔɔc amada ku kɔɔc wut ë löŋ yic cëmën lueel amat ë ruöön ku gɛ̈tgɛ̈t adhuk ë ruöön. Tɛkdä kä dhɔ̈l kɔ̈k bï wek kɔɔc wut tiiŋ puöth aa bäk bɛn tak yiic. Tɛkda ka wek aa cɔl amɛtmɛɛt ë jäŋ ye raan ëbën bɛ̈n thïn wälä luɛlkä kä ye aguiɛr dun looi tɛ̈n aguir akeunhom ë thok lueel rin bë wut kë yakä looi ŋic.

Aguir kɔc kony wëëu

Na cë aguiɛr dun wëëu dɔm tɛ̈n aguir kɔc kony wëëu, ka dhiɛlkä tääu we nhïïm bäk kuat kë wïckä tiiŋ nyin. Tɛkdä ka lëu bë yicleŋ thɛ̈ɛ̈p ë lon Amat Luɔy, gɛm adhuuk kë loi ku lëk alɔŋ wëëu, cɛɛth lon ye aguiɛr dun looi ku tɛ̈ bï wek anyuuth kuɔɔny wëëu tiiŋ nyïn thïn.

Kɔɔc cë luööi ku kɔɔc cë röt juaar

Akut määc yen a bë tɛ̈ pɛɛth ye kɔc luui thïn nyuɔɔth tënë kɔɔc cï aguiɛɛr luööi dhël lööŋ la gɛi ku ŋiɛc muöök kɔɔc cë luööi agut kɔɔc cë röt juaar.

Kɔɔc cï aguiɛɛr luööi aa dhil aguiɛɛr tiiŋ puöu. Aya, kɔɔc cë röt juaar aa ye ŋɔ̈ɔ̈th lɔn bï kek aguiɛɛr tiiŋ puöu.

Aguir ë kɔc luööi a dhil kä ŋɔ̈th tɛ̈n yeen looi löŋ akuma koor ku akuma dït yic cëmën ë löŋ pëën atëkthok, löŋ ciɛɛŋ tɛ̈nluɔy, pial guöp tɛ̈nluɔy ku löŋ alöc ë luɔy. Aya, aguiɛɛr a dhil thuparanuecon/makäpa cuat piny, cuöt atït kɔ̈u kɔɔc luɔy a dhil rëër tɛ̈ de ku akuën la cök ajuër a dhil bɛ̈ɛ̈y bei wëëu kɔɔc luɔy yiic ku tooc Mäktam Ajuër Ɣothralia.

Baai Queensland, aguiɛɛr a dhil ye nyin tääu piny bë ŋic lɔn cï kɔɔc luɔy ëbën, kɔɔc cë röt juaar ëbën ku mïthpanpiööc ë ‘luui kek mïth,’ laŋ cɛɛth wälä wïnycök bïk ŋic lɔn cïn yen kë wääc. A lëu ba yï thok tuööm kek Aguir Mïth ku Riënythii ku Adumuk Meth rin ba kɔ̈k ŋic alɔŋ löŋ kën.

Kä kɔ̈k wïc löŋ tɛ̈n week

Amada cë gätpiny, aya, aa leŋ kä kɔ̈k ye löŋ tijäär ku ajuër ku lööŋ kɔ̈k akuma koor ku akuma dït wïc tɛ̈n keek.

Löŋ amat luɔy aa luui alɔŋ kuat kë cë mat löŋ yic gɔl amat kam aguiɛɛr kek kɔɔc ke muɔɔc wëëu, jiër ɣööt, thurumbiil wälä kä kɔ̈k luɔy ɣet kä cë mat kek kɔɔc kɔ̈k wälä aguir kɔ̈k.

Tɛ̈ cït tɛ̈ rëër aguiɛr dun thïn, tɛkdä ka lëu bë akuma koor ku akuma dït dhiɛl tiiŋ puöu alɔŋ ajuër wëëu, ajuër kä path kɔ̈k ca yök, ajuër piny, ajuër kɔɔc ye dɔ̈m ku ajuër kä cë ɣɔɔc.

Na ye aguiɛr dun kɔɔc kɔ̈k juaar ku aa ce kɔɔc aguiɛɛr röt kek ye juaar, ka tɛkdä ka wek aa dhil we thook tuööm kek Mäktam Tijäär Alal bäk wël kɔ̈k deet.

Tɛkdä ka aguiɛr dun a wïc bë ye thok tuööm kek Mäktam Ajuër Authralia, Mäktam Wëëu Akuma Koor ku Mäktam Tijäär Alal wälä tuum ye thok kek raan cë lööŋ kueen ku/wälä raan cë wëëu kueen bë wël kɔ̈k juääc deet.

Lëk kɔ̈k:

 

decorative
Legal Aid Queensland has published a series of captioned recordings about their services on their YouTube channel . Videos for community, health and education workers can be found here and include their published community legal education webinars. The next webinar is Child Protection - the law and...
decorative
Crowdfunding is an increasingly popular method of online fundraising for individuals, businesses, not-for-profits and charities. Generally it involves an individual or an organisation setting a fundraising target online and then asking the crowd of the internet for donations to reach that target...
decorative
From 1 July 2017 onwards, new forms will be available on the Blue Card Services website. Check that you have the most current version of the application forms by looking at the ‘valid for lodgement’ date on the top right corner of the form. The new forms will state that they are valid for lodgement...
The Department of Communities, Child Safety and Disability Services' (DCCDS) Community Recovery section is encouraging individuals, carers and service providers in the DCCSDS North and Far North Queensland area to be prepared in relation to Tropical Cyclone Debbie. The likely impacts of a tropical...
decorative
We have launched a brand new course on the Community Door eTraining website which provides an introduction to the social service sector in Queensland for managers and organisations new to the sector. It is free for anyone to access. It features a profile of the sector in Queensland, insights into...
The Queensland Law Handbook is a comprehensive, plain-English legal reource designed to help deal with legal problems. Caxton Legal Centre has recently published the handbook as a website. The handbook has been printed as a hard-copy since the early eighties, but thanks to funding from the...
Back by popular demand The State Councils of Social Service (COSS) are partnering to once again deliver a webinar series to uncover what every not-for-profit organisation needs to know about effectively responding to government procurement processes. The webinars will cover: Getting “tender ready”...
Not-for-profit Law has launched Australia's first free, live chat legal service for community groups and charities. The service is available on the Information Hub (click on the blue chat button at the bottom of every page). The real-time chat service allows users to chat to a team member who will...
Not-for-profit Law has updated its guide to 'The laws of advertising and your community organisation'. The resource provides practical tips to help organisations comply with the laws of advertising and marketing in Australia. Importantly, these laws apply to many fundraising activities of charities...
Australia’s 600,000 charities and not-for-profits, from international aid groups right down to the local tennis club, have recently received a major boost, as Justice Connect’s Not-for-profit Law service launched the acclaimed Information Hub for a national audience. The Not-for-profit Law...

Pages

Are you looking for support in Queensland, or trying to find a service that meets your needs? Now you can search oneplace , the service directory hosted by the Queensland Family and Child Commission. oneplace is an easily accessible directory of community services to help Queensland families to get...
Fair Trading Queensland Incorporated Associations website (Queensland Office of Fair Trading) provides information to support organisations incorporated under the Associations Incorporations Act 1981. This website also includes a simplified guide to Queensland's Associations Incorporation Act 1981...
In Queensland the Office of Fair Trading regulates Associations and non-profits. https://www.qld.gov.au/law/laws-regulated-industries-and-accountability/queensland-laws-and-regulations/associations-charities-and-non-for-profits
Legal Aid have a series of captioned recordings about Legal Aid Queensland services on their YouTube channel . Videos for community, health and education workers can be found here and include their published community legal education webinars. Upcoming webinars can be found on the Information for...
The Community Resource Handbooks were launched by Volunteering Queensland on 12 May 2015. They consolidate the knowledge gained through Volunteering Queensland's community leadership work with more than 2,000 community groups over the past fifteen years. The handbooks are aimed at small to medium...
Information technology and online solutions can help your community organisation work better. ACOSS, Infoxchange and the Department of Communications have teamed up to bring you Digital Business Kits which give you the tools and information to do more online. Digital Business Kits are hosted on...
Many not-for-profit organisations are now developing income-generating activities to reduce the reliance on government and philanthropic funding, and others are establishing social enterprises to respond to client needs in a sustainable way. The development of business skills and systems is very...
The following resources have been translated to assist these communities in establishing a community organisation. Resources available in English العربية - Resources available in Arabic Thuɔŋjäŋ - Resources available in Dinka پښتو - Resources available in Pashto فارسی...
Changing your Legal Structure from an Incorporated Association in Queensland to a Company Limited by Guarentee
Queensland Associations Incorporation Act Queensland Associations Incorporation Regulations Queensland Co-operatives legislation Commonwealth Corporations Act Corporations (Aboriginal and Torres Strait Islander) Act 2006 (CATSI Act).
Industrial relations legislation in Queensland can be found on the Fair Work Commission's website . The main pieces of legislation are: Fair Work Act 2009 Fair Work Regulations 2009 Fair Work Commission Rules 2013
There are a range of legal structures which may be suitable for Queensland not-for-profit community groups. The four main options are: an incorporated association: Associations Incorporation Act 1981 (QLD) and Associations Incorporation Regulation 1999 (QLD) a company limited by guarantee:...
Author: 
Kylie Hogan, National Disability Services

The Community Services Industry is facing a myriad of reforms and challenges now and into the future. 

Challenges such as an ageing population, workforce shortages, sector-wide reforms, technological advances and economic uncertainty are making it more important than ever for...

See videos from StudioQ related to this topic

Share or Print