Ka we ye amada cë gätpiny, wek a dhil käcëgɔ̈t muk rin bäk Löŋ Gɛ̈tpiny Amadaa tiiŋ puöu. Aya, wek aa dhil kä kɔ̈k cë gɔ̈t kua ye löŋ wïc wälä kɔɔc kony week wëëu, tɛ̈ cï wek kuɔɔny yök, tɔ̈ɔ̈u.

Käcëgɔ̈t kä aa bë piath kek luɔn dun tɛ̈ le wek adhuuk gɔ̈t tɛ̈n aguiɛr dun, aguir we kony wëëu, kɔɔc yakä luööi, akuma ku wut. Aya, tɛkdä ka leŋ käcëgɔ̈t kɔ̈k dhiɛlkä tɔ̈ɔ̈u bäk ŋic lɔn cɛth aguiɛr dun apath.

Rin bäk käcëgɔ̈t ŋiɛc tɔ̈ɔ̈u, wek aa dhil käkä deet:

  • ye lëk nɛn wïc,
  • ye ŋa bë lëk kën kuööt,
  • bë lëk kuööt kadä,
  • bë lëk tɔ̈ɔ̈u tɛ̈no,
  • bë lëk tɔ̈ɔ̈u kaam yïndä,
  • ye ŋö kën lon lëk.

Aya, aguiɛr dun a dhil ye nyin tääu piny bë ŋiɔ lɔn cï kuat lëk alɔŋ raan tɔ̈ɔ̈u ku luui apath tɛ̈ cït tɛ̈ cï löŋ käŋ alɔŋ raan luɛ̈l yeen. Wɛ̈t de yic, lëk wïc rot yen a dhil kuööt ku a dhil tɔ̈ɔ̈u apath ku a cë kɔŋ gäm raan dä tɛ̈ cï yen ye raan dhil ye wïc.

Käcëgɔ̈t alɔŋ wëëu, yuul ku lïth käcëgɔ̈t

Käcëgɔ̈t alɔŋ wëëu aa lëu bïk yiic laŋ, anyuuth luɔy, anyuuth ɣɔɔc ku athör luɔy adhuuk kuun wëëu luɛɛl. Amadaa ëbën aa ye wïc bïk athör wëëu ya tɔ̈ɔ̈u bë wëëu cë gam ku wëëu cë dɔm ya nyuɔɔth, wël bɛŋ, athör wëëu thiik luɔy ku lïnh käŋ amada. Tɛ̈ cït tɛ̈ dïït amada dun thïn, tɛkdä ka wek a dhil lïth kɔ̈k tɔ̈ɔ̈u löŋ yic.

Akut määc yen a leŋ nhom lon bï yen ye nyin tääu piny bë deet lɔn cï käcëgɔ̈t alɔŋ wëëu ŋiɛc tɔ̈ɔ̈u. Käcegɔ̈t alɔŋ wëëu ëbën aa dhil thook tuööm, aa dhil aa yith ku aa dhil gɔ̈t ë thoŋ Nyïŋlïth. Wek a bë tɛ̈ ye wëëu mac thïn dhiɛl looi rin bë kä wïc aguiɛr dun ku kä wïc löŋ tiiŋ nyïn, ku a dhil yic pial bäk ya ŋiɛc deet yic ku deet raan dɛ̈t cït raan ë cɛɛth wëëu cɔl auditor.

Amada, aya, a dhil kuat käcëgɔ̈t alɔŋ wëëu tɔ̈ɔ̈u tɛ̈ cït tɛ̈ wïc löŋ akuma koor ku akuma dït yeen. Tɛ̈ cït tɛ̈ rëër aguiɛr dun thïn, käkä aa lëu bïk aa ajuër wëëu yakä dɔm, ajuër wëëu cë röt juak wɛ̈ɛ̈u kun nhïïm, kä kɔ̈k cäk yök ku ajuër kä ɣɔc cɔl GST.

Ka we ye amada cë gätpiny, wek aa dhil käcëgɔ̈t, wälä yuul amɛtmɛɛt akut määc ku amɛtmɛɛt kɔc ëbën tɔ̈ɔ̈u amɛn path yic. Mäktam Tijäär Alal a lëu bë we cɔɔl käcëgɔ̈t ku na këc ke gɔ̈t Nyïŋlïth, ka amada a dhil kä cë ŋiɛc waar yiic bɛ̈ɛ̈y.

Akut määc, aya, a dhil lïnh kɔɔc amada ëbën tɔ̈ɔ̈u. Lïnh kën a dhil yic laŋ rin, tɛ̈nëyök, kööl ë mɛ̈t kek röt amada, kööl ë jël kek amada yic ku lëk kɔ̈k cë kuany yiic lööŋ amada yiic.

Wek aa bë dhiɛl la cɛɛth lööŋ thiääk ke week bäk deet lɔn leŋ yen tɛ̈ ye wïc bë ya yen ye wek käcëgɔ̈t tɔ̈ɔ̈u thïn, kaam yïndä ye ke tɔ̈ɔ̈u ku tɛ̈ ye ke luööi thïn.

Käcëgɔ̈t alɔŋ raan cë luööi, akut määc ku raan cë rot juaar

Aguir ëbën aa dhil käcëgɔ̈t alɔŋ kɔɔc cë luööi, akut määc ku kɔɔc cë röt juaar tɔ̈ɔ̈u. Lëk kën a bë yic laŋ loiloi ken ku kä dhilkä muk nhïïm. Luɛl nyin muk raan a dhil ë täu thïn tënë kɔɔc ye dɔ̈m ku kɔɔc cë röt juaar. Käcëgɔ̈t alɔŋ ye dɔ̈m aa dhil yiic laŋ kaam cï luɔy thany kek aguiɛɛr wën tɛ̈ bï kek ya luui thïn, wëëu bë ya dɔ̈m keek ku kä kɔ̈k bïk ya yök lueel.

Käcëgɔ̈t akut määc aa ril rin bë akut dun kä keen ke yɛm ë yeen tiiŋ nyïn ë lööŋ yiic. Kacëgɔ̈t la cök alɔŋ kɔɔc luɔy aa ril rin ye kek aguiɛr dun cɔl a gɛ̈m kɔc yiɛth ken tɛ̈ cït tɛ̈ cï lööŋ luɛ̈l yeen. Käcëgɔ̈t alɔŋ kɔɔc luɔy la cök aa ril, aya, rin ye kek kɔɔc luɔy ye dɔ̈m ku kɔɔc cë röt juaar lɛ̈k apath bïk loiloi ken ŋic.

Käcëgɔ̈t ë kɔɔc ye aguiɛɛr luööi

Lëk alɔŋ kɔɔc ye aguiɛɛr luööi ee aguiɛɛr kony bë luɔn de caath ku guiir loiloi bë ke looi. Na ye aguiɛr dun kony wëëu, ka aguir ë we kony a dhiɛl wïc lëk alɔŋ kɔɔc yakä luööi bë ke kony bïk luɔn den muk nhom ku cɛɛthkä loiloi ken.

Aguiɛr dun a dhil ye nhom tak bë ŋic ye lëk ŋö bë ya kuööt rin bë kë wïc tɛ̈n yeen looi ku tiiŋ dhɔ̈l kuut ku tɔ̈ɔ̈u ku luui lëk kënë. Tɛ̈ cït tɛ̈n ë loiloi ye aguiɛr dun looi, tɛkdä ka aguiɛr dun a cïn kä juëc alɔŋ raan bë ya kuööt, a lëu bë ya ducëëk ku kuat ë raan yen ye nyaai path. Aguir kɔ̈k aa lëu bïk lëk cït rin ku tɛ̈nëyöŋ raan mat thïn ku aguir kɔ̈k aa lëu bïk wïc ë lëk kɔ̈k.

Lëk kɔ̈k:

 

decorative
Legal Aid Queensland has published a series of captioned recordings about their services on their YouTube channel . Videos for community, health and education workers can be found here and include their published community legal education webinars. The next webinar is Child Protection - the law and...
decorative
Crowdfunding is an increasingly popular method of online fundraising for individuals, businesses, not-for-profits and charities. Generally it involves an individual or an organisation setting a fundraising target online and then asking the crowd of the internet for donations to reach that target...
decorative
From 1 July 2017 onwards, new forms will be available on the Blue Card Services website. Check that you have the most current version of the application forms by looking at the ‘valid for lodgement’ date on the top right corner of the form. The new forms will state that they are valid for lodgement...
The Department of Communities, Child Safety and Disability Services' (DCCDS) Community Recovery section is encouraging individuals, carers and service providers in the DCCSDS North and Far North Queensland area to be prepared in relation to Tropical Cyclone Debbie. The likely impacts of a tropical...
decorative
We have launched a brand new course on the Community Door eTraining website which provides an introduction to the social service sector in Queensland for managers and organisations new to the sector. It is free for anyone to access. It features a profile of the sector in Queensland, insights into...
The Queensland Law Handbook is a comprehensive, plain-English legal reource designed to help deal with legal problems. Caxton Legal Centre has recently published the handbook as a website. The handbook has been printed as a hard-copy since the early eighties, but thanks to funding from the...
Back by popular demand The State Councils of Social Service (COSS) are partnering to once again deliver a webinar series to uncover what every not-for-profit organisation needs to know about effectively responding to government procurement processes. The webinars will cover: Getting “tender ready”...
Not-for-profit Law has launched Australia's first free, live chat legal service for community groups and charities. The service is available on the Information Hub (click on the blue chat button at the bottom of every page). The real-time chat service allows users to chat to a team member who will...
Not-for-profit Law has updated its guide to 'The laws of advertising and your community organisation'. The resource provides practical tips to help organisations comply with the laws of advertising and marketing in Australia. Importantly, these laws apply to many fundraising activities of charities...
Australia’s 600,000 charities and not-for-profits, from international aid groups right down to the local tennis club, have recently received a major boost, as Justice Connect’s Not-for-profit Law service launched the acclaimed Information Hub for a national audience. The Not-for-profit Law...

Pages

Are you looking for support in Queensland, or trying to find a service that meets your needs? Now you can search oneplace , the service directory hosted by the Queensland Family and Child Commission. oneplace is an easily accessible directory of community services to help Queensland families to get...
Fair Trading Queensland Incorporated Associations website (Queensland Office of Fair Trading) provides information to support organisations incorporated under the Associations Incorporations Act 1981. This website also includes a simplified guide to Queensland's Associations Incorporation Act 1981...
In Queensland the Office of Fair Trading regulates Associations and non-profits. https://www.qld.gov.au/law/laws-regulated-industries-and-accountability/queensland-laws-and-regulations/associations-charities-and-non-for-profits
Legal Aid have a series of captioned recordings about Legal Aid Queensland services on their YouTube channel . Videos for community, health and education workers can be found here and include their published community legal education webinars. Upcoming webinars can be found on the Information for...
The Community Resource Handbooks were launched by Volunteering Queensland on 12 May 2015. They consolidate the knowledge gained through Volunteering Queensland's community leadership work with more than 2,000 community groups over the past fifteen years. The handbooks are aimed at small to medium...
Information technology and online solutions can help your community organisation work better. ACOSS, Infoxchange and the Department of Communications have teamed up to bring you Digital Business Kits which give you the tools and information to do more online. Digital Business Kits are hosted on...
Many not-for-profit organisations are now developing income-generating activities to reduce the reliance on government and philanthropic funding, and others are establishing social enterprises to respond to client needs in a sustainable way. The development of business skills and systems is very...
The following resources have been translated to assist these communities in establishing a community organisation. Resources available in English العربية - Resources available in Arabic Thuɔŋjäŋ - Resources available in Dinka پښتو - Resources available in Pashto فارسی...
Changing your Legal Structure from an Incorporated Association in Queensland to a Company Limited by Guarentee
Queensland Associations Incorporation Act Queensland Associations Incorporation Regulations Queensland Co-operatives legislation Commonwealth Corporations Act Corporations (Aboriginal and Torres Strait Islander) Act 2006 (CATSI Act).
Industrial relations legislation in Queensland can be found on the Fair Work Commission's website . The main pieces of legislation are: Fair Work Act 2009 Fair Work Regulations 2009 Fair Work Commission Rules 2013
There are a range of legal structures which may be suitable for Queensland not-for-profit community groups. The four main options are: an incorporated association: Associations Incorporation Act 1981 (QLD) and Associations Incorporation Regulation 1999 (QLD) a company limited by guarantee:...
Author: 
Kylie Hogan, National Disability Services

The Community Services Industry is facing a myriad of reforms and challenges now and into the future. 

Challenges such as an ageing population, workforce shortages, sector-wide reforms, technological advances and economic uncertainty are making it more important than ever for...

See videos from StudioQ related to this topic

Share or Print