Akuut juɛ̈ɛ̈c wuöt aa cïk ë lëu bïk rëër thïn tɛ̈ cï yen ye wɛ̈t kuɔɔny kɔɔc cë röt juaar. Ee rot lac looi bë kuat loiloi aguiɛɛr ye looi akölaköl ku loiloi kuut wëëu loony kɔɔc cë röt juaar nhïïm. Aguir ce luui ë mal, akut kɔɔc cë röt juaar kën a leŋ yic kɔɔc kɔ̈k tɔ̈u akut ë määc yic.

Yöŋ kɔɔc la cök bïk röt juɛ̈r aguiɛr dun ku muöök kɔɔc cë röt juaar nhïïm aa bë aguiɛr dun kony arët/apɛi ku kɔɔc cë röt juaar aya.

Kaam këc aguiɛr dun luɔy gua gɔl kɔɔc cë röt juaar, apath bäk kaŋ tak:

  • ye loiloi yïndä path ke keek,
  • yeŋa bë ke kony luɔn den yic ku ,
  • Ye kä yïndä wïckä cëmën tharbeth, telepun ku kɔmpiöta.

Aya, apath bäk tɛ̈ bï wëëu keen cäth ya dhuök cëën thïn jääm yic ku lɔn leŋ kek atït kɔ̈u agut tɛ̈ yök rɔ̈r keek ke lui lon cï kek röt juaar ku/wälä atït jäŋ.

Kɔɔc kɔ̈k cë röt juaar aa bë la tɛ̈n aguiɛɛr rin ŋic kek kä ye aguiɛɛr looi. Aya, apath bäk wïc ë raan leŋ tëët/ŋiëëc wiëckä. A leŋ ɣɔ̈n juɛ̈ɛ̈c lëu bï wek wɛ̈t caal thïn majan agut athörlëk ye aguiɛr dun gɔ̈t wälä aguir dɛ̈t wälä akut dɛ̈t wälä intɛnet.

Kuaany kɔɔc cë röt juaar

Apath bë kɔɔc kuun röt juaar laŋ tëët wiëckä aguiɛr dun yic ku lon deen yen bïk looi nhom. Kën a ril tɛ̈n aguiɛr dun rin bï kɔɔc cë röt juaar luui kek kɔɔc ye dɔ̈m bïk kɔɔc lui ke week luööi ku/wälä wut. Aya, apath tɛ̈n raan cë rot juaar rin lëu bï yen gua jäl tɛ̈ cïn yen kë wïc tɛ̈ɛ̈t de wälä tɛ̈ cïn yen dɛ̈t cë ŋic.

Rin bäk ŋic lɔn bï raan wïc bë rot juaar kä wiëckä deet, apath bäk raan lɛ̈k alɔŋ aguiɛr dun, lon lëu bë bɛ̈n looi, ŋiëëc path bë rëër ke yeen ku kë bë bɛ̈n yök tɛ̈ juɛɛr yen rot bë luui ke week. Aguir juääc aa nyin luɛɛl rin bë raan juar rot kë wïc deet apath.

Rin bäk ŋic lɔn bï aguiɛr dun raan la cök kuany, tɛkdä ka athör bäk tuɔɔc aɣeer a bë yic laŋ thiëc raan thiëëc kë cë kaŋ looi ku kuat lëk kɔ̈k bë we nyuööth. Tɛkdä ka wek aa bë kɔɔc wïc juɛ̈r röt yɔ̈ɔ̈k bïk wël kɔ̈k alaŋ den lueel wälä raan cë kaŋ luui ke keek rin bäk bɛ̈n yuöp ku thiɛ̈ckä lɔn cï raan kën kaŋ luui thïn.

Na cïk athör ajuër rot thiɔ̈ɔ̈ŋ, ka tɛkdä wek aa bë kɔɔc abɛ̈k jal kuɛ̈ny bei ku calkä keek bäk ke bɛ̈n thiëëc thook ku ee yen tɛ̈ bï wek wël jal bɛ̈n dööt yiic thïn. Kaam këc wek raan gua gam bë rot juaar aguiɛr dun yic, apath bäk kaŋ jam kek raan cï kek kaŋ luui. Na cäk tak alä raan a cë path bë rot juaar tɛ̈n aguiɛr dun, ka path bäk raan cït kën leec rin cï yen ye tak bë rot juaar ku lɛ̈kkä raan cït kën ye ŋö këc ye kuany bë rot juaar ye kaam kën.

A leŋ kä cë kuɛɛn piny lɔ̈ɔ̈ŋ kun yiic ku Löŋ Gɛ̈tpiny Amada yic wën lëu bäk ke kuany cök tɛ̈ kuɛny wek kɔɔc bë rëër akut ë määc yic.

Piööc kɔɔc cë röt juaar

Kaam këc raan yam cë rot juaar luɔn de gua gɔl, apath bäk lor ku kuɔnykä bë ye guöp päl piny ku deet tɛ̈ luui aguiɛr dun thïn. Lon kën a ye cɔl cök nhom piny ku a leŋ yic lueel raan cë rot juaar tɛ̈n kɔɔc kɔ̈k tɔ̈u aguiɛɛr yic wënthɛɛr, ku cɔl a ŋic raan bë luui ke yeen, ku nyuth mäktab yic, ku lëk ye aguiɛɛr looi ku lon deen yen kɛ̈ɛ̈c yen.

Wiik reen bë bɛ̈n tueŋ tɛ̈ cï raan juar rot luɔn de gɔl, raan tök wälä kɔɔc juääc aa dhil ye kony bë kë looi ŋic rin bë luɔn de ŋiɛc looi. Tɛ̈ cït lon bë gäm yeen, raan yam juar rot, tɛkdä, ka bë dhiɛl luui ke raan dɛ̈t cë luɔy deet ɣet köl bï yen nyin wuɔɔk luɔn de yic. Wël luɔy ku tɛ̈ ye kɔc luui thïn cë gätpiny aa bë ye kony aya, apɛy tɛ̈ le yen a raan luui rot läthɛɛr.

Kuɔɔny kɔɔc cë röt juaar

Tɛ̈ cë kɔɔc cë röt juaar nyïn ŋic luɔn den yic, a leŋ dhɔ̈l kɔ̈k lëu bï wek keek ŋuɔt ke yakä kony rin bïk ŋic lɔn nhiɛɛr wek luɔn den. Yöŋ kɔɔc path bë röt juaar ee lon dït tet, ka yeen apath bäk kɔɔc cë ɣëët ya muk cök apath bïk rëër.

Na lëu rot, ke yakä keek caal amat kɔɔc luɔy yic, thiɛ̈ckä keek kë yekä tak tɛ̈ leŋ yen lon jɛ̈ɛ̈m ë yic ke ye lon bï kek rëër thïn ku thiɛ̈ckä keek bïk wël aa dhuök kɔ̈ɔ̈th week. Kuat tɛ̈ cï yen rot lëu thïn, tɛkdä ka path bäk kɔɔc cë röt juaar aa cɔl a piɔ̈c ë dhɔ̈l kɔ̈k bïk ŋiëëc den ku tɛ̈ɛ̈t den ya juak yic cëmën piööc wälä bë ke bɛn kɔ̈ɔ̈k loiloi kɔ̈k bïk ke nhiaar yiic ku kɔ̈k bï kek bɛn la piöc thïn.

Aguir juääc, aya, aa kɔɔc cë röt juɛ̈r keek leec ë dhɔ̈l kɔ̈k tɛ̈k yiic. Dhɔ̈l kä aa lëu bïk yiic laŋ lɛ̈c thok rin lon cïk looi, bë ke ɣɔ̈c chäi wälä bë ke gäm miɔ̈c, athöör wälä anyuth alɛɛc ë luɔn den.

Na cë raan cë rot juaar tɛ̈n week ye nhom tak bë gɛ̈t tɛ̈ dɛ̈t bï yen la luui thïn, ka dhiɛlkä geei kɔ̈u dhël bï wek ye gät athör piath ë luɔn nyuɔɔth wälä bäk we rin gätpiny tënë yeen bë we thiëëc thook ë raan cï yen gɛ̈t thïn.

Lëk kɔ̈k

 

decorative
Legal Aid Queensland has published a series of captioned recordings about their services on their YouTube channel . Videos for community, health and education workers can be found here and include their published community legal education webinars. The next webinar is Child Protection - the law and...
decorative
Crowdfunding is an increasingly popular method of online fundraising for individuals, businesses, not-for-profits and charities. Generally it involves an individual or an organisation setting a fundraising target online and then asking the crowd of the internet for donations to reach that target...
decorative
From 1 July 2017 onwards, new forms will be available on the Blue Card Services website. Check that you have the most current version of the application forms by looking at the ‘valid for lodgement’ date on the top right corner of the form. The new forms will state that they are valid for lodgement...
The Department of Communities, Child Safety and Disability Services' (DCCDS) Community Recovery section is encouraging individuals, carers and service providers in the DCCSDS North and Far North Queensland area to be prepared in relation to Tropical Cyclone Debbie. The likely impacts of a tropical...
decorative
We have launched a brand new course on the Community Door eTraining website which provides an introduction to the social service sector in Queensland for managers and organisations new to the sector. It is free for anyone to access. It features a profile of the sector in Queensland, insights into...
The Queensland Law Handbook is a comprehensive, plain-English legal reource designed to help deal with legal problems. Caxton Legal Centre has recently published the handbook as a website. The handbook has been printed as a hard-copy since the early eighties, but thanks to funding from the...
Back by popular demand The State Councils of Social Service (COSS) are partnering to once again deliver a webinar series to uncover what every not-for-profit organisation needs to know about effectively responding to government procurement processes. The webinars will cover: Getting “tender ready”...
Not-for-profit Law has launched Australia's first free, live chat legal service for community groups and charities. The service is available on the Information Hub (click on the blue chat button at the bottom of every page). The real-time chat service allows users to chat to a team member who will...
Not-for-profit Law has updated its guide to 'The laws of advertising and your community organisation'. The resource provides practical tips to help organisations comply with the laws of advertising and marketing in Australia. Importantly, these laws apply to many fundraising activities of charities...
Australia’s 600,000 charities and not-for-profits, from international aid groups right down to the local tennis club, have recently received a major boost, as Justice Connect’s Not-for-profit Law service launched the acclaimed Information Hub for a national audience. The Not-for-profit Law...

Pages

Are you looking for support in Queensland, or trying to find a service that meets your needs? Now you can search oneplace , the service directory hosted by the Queensland Family and Child Commission. oneplace is an easily accessible directory of community services to help Queensland families to get...
Fair Trading Queensland Incorporated Associations website (Queensland Office of Fair Trading) provides information to support organisations incorporated under the Associations Incorporations Act 1981. This website also includes a simplified guide to Queensland's Associations Incorporation Act 1981...
In Queensland the Office of Fair Trading regulates Associations and non-profits. https://www.qld.gov.au/law/laws-regulated-industries-and-accountability/queensland-laws-and-regulations/associations-charities-and-non-for-profits
Legal Aid have a series of captioned recordings about Legal Aid Queensland services on their YouTube channel . Videos for community, health and education workers can be found here and include their published community legal education webinars. Upcoming webinars can be found on the Information for...
The Community Resource Handbooks were launched by Volunteering Queensland on 12 May 2015. They consolidate the knowledge gained through Volunteering Queensland's community leadership work with more than 2,000 community groups over the past fifteen years. The handbooks are aimed at small to medium...
Information technology and online solutions can help your community organisation work better. ACOSS, Infoxchange and the Department of Communications have teamed up to bring you Digital Business Kits which give you the tools and information to do more online. Digital Business Kits are hosted on...
Many not-for-profit organisations are now developing income-generating activities to reduce the reliance on government and philanthropic funding, and others are establishing social enterprises to respond to client needs in a sustainable way. The development of business skills and systems is very...
The following resources have been translated to assist these communities in establishing a community organisation. Resources available in English العربية - Resources available in Arabic Thuɔŋjäŋ - Resources available in Dinka پښتو - Resources available in Pashto فارسی...
Changing your Legal Structure from an Incorporated Association in Queensland to a Company Limited by Guarentee
Queensland Associations Incorporation Act Queensland Associations Incorporation Regulations Queensland Co-operatives legislation Commonwealth Corporations Act Corporations (Aboriginal and Torres Strait Islander) Act 2006 (CATSI Act).
Industrial relations legislation in Queensland can be found on the Fair Work Commission's website . The main pieces of legislation are: Fair Work Act 2009 Fair Work Regulations 2009 Fair Work Commission Rules 2013
There are a range of legal structures which may be suitable for Queensland not-for-profit community groups. The four main options are: an incorporated association: Associations Incorporation Act 1981 (QLD) and Associations Incorporation Regulation 1999 (QLD) a company limited by guarantee:...
Author: 
Kylie Hogan, National Disability Services

The Community Services Industry is facing a myriad of reforms and challenges now and into the future. 

Challenges such as an ageing population, workforce shortages, sector-wide reforms, technological advances and economic uncertainty are making it more important than ever for...

See videos from StudioQ related to this topic

Share or Print