Akuut juääc ë wuöt aa röt cɔl aa gɛ̈tpiny rin ku bë akut ya ŋic ke ce thok lel tɛ̈në kɔɔc leŋ yeen röt. Wɛ̈t de yic yen ee lɔn bï kɔɔc leŋ akut ke kɔ̈ɔ̈th ya kum bë kek cï kɔ̈ny tɛ̈ leŋ yen wëëu tɔ̈u akut guöp.

Wɛ̈t yic, aya, aguiɛɛr ce thok lel tɛ̈n kɔɔc leŋ yeen a lëu bë:

 • guɔt cath na cɔkalɔn wɛɛr kɔc leŋ yeen
 • wëëu wälä kä kɔ̈k cë gäm yeen gam
 • ɣɔɔc ku ɣɛɛc kë de
 • lon cë mat thany
 • ŋäny ku a lëu bï raan/akut dɛ̈t ŋäny

A leŋ kä juɛ̈ɛ̈c path tɔ̈u, käŋ akut wut cɔl a gɛ̈tpiny kekëdäŋ kaam këc yïn lon kën gua gɔl cök, apath bäk kä ye löŋ wïc ku wëëu ye gɛ̈tpiny nyaai kaŋ deet, ku lɔn lëu löŋ bë akut dun puöl bë gätpiny.

Rin bäk röt kony ye tɛ̈ktɛ̈k kä yiic, dhɔ̈l ye akut gätpiny aa bäk kaŋ wïc cök ku tak kä yic ye dhël nɛn bë piath kek akut dun.

Ye dhɔ̈l kɔ̈k neɛn tɔ̈u tënë gɛ̈tpiny?

Baai Queensland, akut wut a lëu bë gätpiny wälä a lëu bë ya macuruö dhɔ̈l tɛ̈k yiic.

tɛ̈ cït tɛ̈ wïc kɔɔc leŋ yeen, Akut a lëu bë gätpiny. ka ye:

 • Amada
 • Macuruö
 • Ajuɛɛr/Matkök
 • Aguiɛɛr Aboriginal ku kɔɔc Torres Strait Island

Kuat dhël tööŋ cäk kuany ye dhɔ̈l kä yiic a bë laŋ lɛŋ kä rɛc yen ku kä pɛth yen. FCëmën, macuruö a ril ë gɔ̈c ku luɔy de tɛ̈ thööŋ keek amada ku a lëu bë piath tɛ̈n aguiɛɛr dït, aländeen tɛ̈ looi tijäär ë bɛ̈i kor wälä mër kɔ̈k yiic. Ajuɛɛr aa ce lac piath tënë akuut wuöt.

Rin bäk kɔ̈k ŋic alɔŋ dhɔ̈l gɛ̈tpiny kä agut wëëu ye nyaai ku kä ye löŋ wïc, a leŋ lëk dɛ̈t cë gäm week piiny tɛ̈n ku jal aa kɔ̈k bɔ̈ yiic. Tɛkdä ka path bäk jam kek aguir wuöt kɔ̈k bäk piöth dhɛ̈l loiloi ken yiic.

Aguir kor juääc aa yekä nhiaar bë ke gätpiny kekëdaŋ tɛkdä ka path bäk jam kek raan cë lööŋ kueen wälä raan ŋic wël alɔŋ wëëu ke we këc kë luɔykä gua gɔl. Kën a ril rin na cë akut dun rot gätpiny kuat dhɛ̈l cë tak, ka bë wëëu juääc nyaai ku wïc lon dït tet tɛ̈ leŋ yen kë wiëckä bäk waar.

Löŋ Gɛ̈t Amada ye kë yïndä?

Na cäk tak bë akut dun gätpiny, ka path bäk deet lɔn cï löŋ akut cït akut dun puöl bë gätpiny ku kuany lööŋ cë gät athör löŋ cɔl legislation cök. Baai Queensland, Löŋ Gɛ̈tpiny Amada ee löŋ mac amdada cë gätpiny. Löŋ ee kïn akuut lëu bë ke gätpiny teet.

Löŋ yic, kuat akut wïc bë gätpiny a dhil:

 • guiir ku yɛ̈th tueŋ rin löŋ,
 • laŋ kɔc ka 7 le tueŋ,
 • Kɔɔc mac yeen pɛ̈n lɔ̈m wëëu riɛn ken.

Kën a cï nyuɔɔth lɔn yee raan akut pëën bï cï luui ku ye dɔ̈m/riɔp wälä bë laŋ wëëu yök lon deen akut yic kekëdaŋ käkä aa dhil looi ke ye kä cï akut lueel lä ka bë ya looi ku a ce tijäär ë raan tök. Aya, a leŋ amadaa cë pëën bïk röt cï gɛ̈tpiny ku aa cë kuɛɛn piny löŋ yic ku lëk dɛ̈t alɔŋ ye wɛ̈t kën a tɔ̈u piiny tɛ̈n.

Löŋ kën ee rëër ka war yic, ka yeen apath bäk we thook tuööm kek Mäktam Tijäär Alal wälä cɔl rot a wëët raan cë lööŋ kueen wälä raan wëëu.

Tɛ̈ bï wek amada dun gätpiny thïn

Na cë akut ye nhom tak bë rot gätpiny, ka leŋ kä bäk looi të cït të wïc Löŋ Gɛ̈tpiny Amada yeen. Na cïn akut thiin cï akut dun kuany wälä kuat akut thiin kɔɔc cë röt yök bïk lon akut looi, ka wek aa bë kɔc dhiɛl lɛ̈k bïk röt juaar.

Lon akut thiin kën a bë ya cɔ̈t amat kek kɔc ëbën bïk wɛ̈t amada takic dhël lon mäktab, ku mat ke tɛ̈ bï amada cääth thïn ku kuanykä raan bë gɛ̈tpiny kuany cök.

Kaam këc wek amat cɔɔl, akut thi a bë rin amada dun tak. Löŋ yic, aguiɛɛr dun a dhil cäk thoŋ Nyïŋlïth. Tɛkdä ka akut a leŋ rin wënthɛɛr kekëdäŋ a bäk kaŋ deet lɔn cïn yen kɔɔc kɔ̈k leŋ akut thöŋ rin ke yeen wälä thöŋ kek aguiɛɛr dɛ̈t. Na kuöckä tɛ̈ bäk luöi kën, ka we tuum we thook kek Mäktam Tjäär Alal.

Akut thi a bë dhiɛl them bë deet lɔn le käwïc akut cök rin käwïc akut cë kuɛɛn piny kek aa bë lon akut cɔ̈k piny. YAkut thi dun aya, a bë gän ë lööŋ akut dun gɔɔc bë tɛ̈ bï akut dun ciɛth thïn ŋic rin bäk kä wïc lööŋ kun buɔɔth cök.. Lööŋ kä aa bë piath, aya, alɔŋ atɛ̈k ajuër ku rin aguiɛɛr kuɔɔny.

Mäktam Tijäär Alal a lëu bë week gäm anyuth lööŋ thöŋ ke lööŋ bäk looi wälä a lëu bäk lɔ̈ɔ̈ŋ kun waar yiic bïk thöŋ ke lööŋ cë nyuöth week të piɛth kek aguiɛr dun. Na leŋ akut dun lööŋ wënthɛɛr wälä a wïc bë ke waar yiic, ka piath bäk deet lɔn cïn yen lëk bäk muör awër yic. Löŋ yic, lööŋ ëbën aa dhil gɔ̈t Nyïŋlïth.

Akut thi, aya, a bë kɔc caath yiic lɔn leŋ yen kɔɔc path bë ke kuany akut määc yic. Tɛkdä ka wek aa bë wïc kɔɔc akut dun leŋ kä keen ŋickä loi thook bïk nyïn raan wël tɔ̈ɔ̈u, bɛ̈ny, abuɔth bɛ̈ny ku raan wëëu tɔ̈ɔ̈u kuɛ̈ny yiic kekëdäŋ apath bë laŋ kɔɔc kɔ̈k bë kony akut thi yic.

Löŋ yic, wek aa bë bɛ̈ny ku raan wëëu tɔ̈ɔ̈u kuany amat yic. Wek aa dhil bɛ̈ny bë amat cääth kuany kekëdäŋ raan dɛ̈t a lëu bë kuany nyin bɛ̈ny tɛ̈ cï amat ŋaany thok. Na cë akut gätpiny, ka bɛ̈ny yen amɛtmɛɛt lac cääth. Tɛkdä ka wek aa bë raan wël tɔ̈ɔ̈u kuany bë wël luɛlkä keek amat yic gɔ̈t ku tɔ̈ɔ̈u keek. Wël amat cë gätpiny aa kek ye kë takic amat yic muk nhom. Kɔɔc tɔ̈u nyïn kä yiic aa ye cɔl kɔɔc muk mäktab kuaany ku aa lëu bïk nyiën ken muk ɣet kööl gɛ̈t rin akut piny ku kuɛny kɔɔc kɔ̈k nyiën ken yiic tɛ̈ cït tɛ̈ cï lööŋ luɛ̈l yeen.

A leŋ lööŋ mac luɛl amat ka këc gua looi, yeŋa bë caal amat yic, kä tak yiic amat yic, ye ke tak yiic kadä ku yeŋa bë puöl bë ya raan akut wälä bë ya raan akut määc. Tɛkdä ka path bäk we thook tuööm kek Mäktam Tijäär Alal wälä wiëckä wëët tɛ̈n raan lööŋ.

Na cë gam bë akut gätpiny ku thany akut lööŋ cök, ka aguiɛɛr dun a bë athör gɛ̈tpiny jal thiɔ̈ɔ̈ŋ. Kën a bï raan cë kuɛ̈ny yeen amat yic looi.

Athör gɛ̈tpiny aa lëu bë ke yök Mäktam Tijäär Alal yic ku aa keek kek bë athör duun cäk thiɔ̈ɔ̈ŋ ku thanykä cök la caath. Na cïn kä jöör, ka aguiɛr dun a bë gätpiny tɛ̈ cï wek athör cë thiɔ̈ɔ̈ŋ tooc ku tääukä wëëu piny ku wek aa bë gäm anyuth akut cë gätpiny.

Na cë akut dun gätpiny, ka leŋ kä dhiɛlkä looi kaam cë gäm week yic rin bäk kë ye löŋ lueel tiiɛŋ nyin. Mäktam Tijäär Alal ku Mäktam Ajuër Authralia aa bë week gäm lëk la cök.

Lëk kɔ̈k:

 

decorative
Legal Aid Queensland has published a series of captioned recordings about their services on their YouTube channel . Videos for community, health and education workers can be found here and include their published community legal education webinars. The next webinar is Child Protection - the law and...
decorative
Crowdfunding is an increasingly popular method of online fundraising for individuals, businesses, not-for-profits and charities. Generally it involves an individual or an organisation setting a fundraising target online and then asking the crowd of the internet for donations to reach that target...
decorative
From 1 July 2017 onwards, new forms will be available on the Blue Card Services website. Check that you have the most current version of the application forms by looking at the ‘valid for lodgement’ date on the top right corner of the form. The new forms will state that they are valid for lodgement...
The Department of Communities, Child Safety and Disability Services' (DCCDS) Community Recovery section is encouraging individuals, carers and service providers in the DCCSDS North and Far North Queensland area to be prepared in relation to Tropical Cyclone Debbie. The likely impacts of a tropical...
decorative
We have launched a brand new course on the Community Door eTraining website which provides an introduction to the social service sector in Queensland for managers and organisations new to the sector. It is free for anyone to access. It features a profile of the sector in Queensland, insights into...
The Queensland Law Handbook is a comprehensive, plain-English legal reource designed to help deal with legal problems. Caxton Legal Centre has recently published the handbook as a website. The handbook has been printed as a hard-copy since the early eighties, but thanks to funding from the...
Back by popular demand The State Councils of Social Service (COSS) are partnering to once again deliver a webinar series to uncover what every not-for-profit organisation needs to know about effectively responding to government procurement processes. The webinars will cover: Getting “tender ready”...
Not-for-profit Law has launched Australia's first free, live chat legal service for community groups and charities. The service is available on the Information Hub (click on the blue chat button at the bottom of every page). The real-time chat service allows users to chat to a team member who will...
Not-for-profit Law has updated its guide to 'The laws of advertising and your community organisation'. The resource provides practical tips to help organisations comply with the laws of advertising and marketing in Australia. Importantly, these laws apply to many fundraising activities of charities...
Australia’s 600,000 charities and not-for-profits, from international aid groups right down to the local tennis club, have recently received a major boost, as Justice Connect’s Not-for-profit Law service launched the acclaimed Information Hub for a national audience. The Not-for-profit Law...

Pages

Are you looking for support in Queensland, or trying to find a service that meets your needs? Now you can search oneplace , the service directory hosted by the Queensland Family and Child Commission. oneplace is an easily accessible directory of community services to help Queensland families to get...
Fair Trading Queensland Incorporated Associations website (Queensland Office of Fair Trading) provides information to support organisations incorporated under the Associations Incorporations Act 1981. This website also includes a simplified guide to Queensland's Associations Incorporation Act 1981...
In Queensland the Office of Fair Trading regulates Associations and non-profits. https://www.qld.gov.au/law/laws-regulated-industries-and-accountability/queensland-laws-and-regulations/associations-charities-and-non-for-profits
Legal Aid have a series of captioned recordings about Legal Aid Queensland services on their YouTube channel . Videos for community, health and education workers can be found here and include their published community legal education webinars. Upcoming webinars can be found on the Information for...
The Community Resource Handbooks were launched by Volunteering Queensland on 12 May 2015. They consolidate the knowledge gained through Volunteering Queensland's community leadership work with more than 2,000 community groups over the past fifteen years. The handbooks are aimed at small to medium...
Information technology and online solutions can help your community organisation work better. ACOSS, Infoxchange and the Department of Communications have teamed up to bring you Digital Business Kits which give you the tools and information to do more online. Digital Business Kits are hosted on...
Many not-for-profit organisations are now developing income-generating activities to reduce the reliance on government and philanthropic funding, and others are establishing social enterprises to respond to client needs in a sustainable way. The development of business skills and systems is very...
The following resources have been translated to assist these communities in establishing a community organisation. Resources available in English العربية - Resources available in Arabic Thuɔŋjäŋ - Resources available in Dinka پښتو - Resources available in Pashto فارسی...
Changing your Legal Structure from an Incorporated Association in Queensland to a Company Limited by Guarentee
Queensland Associations Incorporation Act Queensland Associations Incorporation Regulations Queensland Co-operatives legislation Commonwealth Corporations Act Corporations (Aboriginal and Torres Strait Islander) Act 2006 (CATSI Act).
Industrial relations legislation in Queensland can be found on the Fair Work Commission's website . The main pieces of legislation are: Fair Work Act 2009 Fair Work Regulations 2009 Fair Work Commission Rules 2013
There are a range of legal structures which may be suitable for Queensland not-for-profit community groups. The four main options are: an incorporated association: Associations Incorporation Act 1981 (QLD) and Associations Incorporation Regulation 1999 (QLD) a company limited by guarantee:...
Author: 
Kylie Hogan, National Disability Services

The Community Services Industry is facing a myriad of reforms and challenges now and into the future. 

Challenges such as an ageing population, workforce shortages, sector-wide reforms, technological advances and economic uncertainty are making it more important than ever for...

See videos from StudioQ related to this topic

Share or Print