Tɛ̈ cï aguiɛr dun gätpiny, a leŋ kä juëëc bë lɛ̈k week bäk ke looi ye kaam cë lueel yic. Käkä ku kaam ye ke looi thïn aa cë kuɛɛn piny apath Löŋ Gɛ̈tpiny Amada yic ku löŋ nyuuth tɔ̈u MäktamTijäär Alal yic. Tɛkdä ka lëu bë wël löŋ ku wëëu kɔ̈k wïc bäk ke dhiɛl kuany cök cëmën wëëu ajuër ka yeen tɛkdä ka wek aa bë dhiɛl wïc kuɔɔny tɛ̈n raan cë lööŋ kueen wälä raan wëëu.

Akut määc

Kɔɔc aguiɛɛr aa bë yiic laŋ kɔɔc muk mäktab leŋ yiic bɛ̈ny ku raan wëëu amada tɔ̈ɔ̈u. Kɔɔc ëbën aa bë rëër nyiën ken yiic ɣet kööl bï kɔɔc bë amada muk kuany. Na këc aguiɛr dun raan wël tɔ̈ɔ̈u kuany, ka akut määc a bë ye nyin dhiɛl tääu bë raan la cök kuany thïn ka pɛɛy këc thök tɛ̈n gɛ̈t aguiɛɛr piny tɛ̈ cït tɛ̈ cï lööŋ amada luɛ̈l yeen.

Kïn thɛ̈ny

Amada cë gätpiny a dhil laŋ kïn deen thɛ̈ny cë gät kɔ̈u ‘Common Seal’ ku rin aguiɛɛr. Kïn thɛ̈ny a thöŋ kek thaany aguiɛɛr ku a ye lac luööi tɛ̈ thɛny loiloi ril cï akut määc thany cök. Kïn thɛ̈ny a lëu ba tuöc tɛ̈n macuruön ke looi wälä dukän käŋ ë gäät.

Ɣön tɔ̈ɔ̈u bɛŋ yic

Tɛkdä ka aguiɛr dun a leŋ ɣön tɔ̈ɔ̈u bɛŋ yic wënthɛɛr kekädäŋ na cë we gätpiny, ka path bäk ɣön tɔ̈ɔ̈u bɛŋ yic ŋaany thok rin aguiɛɛr. Akut määc a bë bɛŋ lɔc bï wëëu aguiɛɛr ya tɔ̈ɔ̈u thïn ku kuat wëëu tɔ̈u wënthɛɛr aa bë ya wëëu aguir cë gätpiny. Bɛŋ a lëu bë week lɛ̈k bäk gäm wuŋ lööŋ aguiɛɛr ku a lëu bë we lɛ̈k, aya, bäk nyuöth wuŋ anyuth gɛ̈tpiny aguiɛɛr. Kaam këc wek athɛ̈ɛ̈ny ë ɣön tɔ̈ɔ̈u bɛŋ yic gua kuany, apath bäk lööŋ bɛŋ cï wek ŋany thïn kaŋ deet alɔŋ kɔɔc akut määc ye wïc bë ya kek cɛɛk thany yiic.

Tiët kën jäŋ bë rac

Aguiɛr dun, aya, a dhil wɛ̈t tiët kɔ̈u takic bë kɔɔc lui aguiɛɛr yic ya tiit kɔ̈ɔ̈th tɛ̈ leŋ yen kë wääc cëmën rär alei wälä tɛ̈ cï wek këlei rac ka we lui käŋ amada dun. Amada dun na leŋ piny, riöp ë piny wälä muk piny ë ŋäth puɔ̈u, keka dhil laŋ tiët kɔ̈u ë löŋ yic kekëdäŋ akut määc a lëu bë wɛ̈t takic tɛ̈ bï piny tiit kɔ̈u thïn. Aguiɛr dun tɛkdä ka lëu bë laŋ atït kɔ̈u alɔŋ rɛc käŋ ë jaŋ ku atïït kɔ̈u kɔ̈k tɛ̈ cït tɛ̈ cï löŋ luɛ̈l yeen.

Kaam këc wek ye gua takic lɔn wïc wek atït kɔ̈u alɔŋ käŋ ë jäŋ, tɛkdä ka akut määc dun a bë dhiɛl wïc wëët tɛ̈n raan cë nhom bak wël atït kɔ̈u yiic. Na jai akut määc atït kɔ̈u, ka dhil kɔɔc amada lɛ̈k ku lëk ke kë cɔl keek aa jai, aya, ku kä cï kek ke nhïïm ŋiɛc wei gut ŋɛ̈ny lëu bï keek ŋäny.

Käcëgɔ̈t alɔŋ wëëu

Aguiɛr dun, aya, a dhil athör leŋ yiic kuat ɣɔɔc tɔ̈ɔ̈u. Tɛkdä ka tɛ̈ ye wëëu tääu thïn a cäk looi thɛɛr kekëdäŋ a dhiɛlkä tääu we nhïïm lɔn thöŋ yen kek tɛ̈ cï lööŋ luɛ̈l yeen. Wek aa ye lɛ̈k bäk leŋ yiic kä cë ɣɔɔc ku kä cë ɣaac ya tɔ̈ɔ̈u, athör anyuth ɣɔɔc, wël bɛŋ, athör wëëu thiik luɔy ku athör cï käŋ akut gät thïn. Tɛ̈ cït tɛ̈ dïït amada dun thïn, tɛkdä ka wek aa dhil wël kɔ̈k ye gätpiny akölaköl wälä wik thok ëbën ya tɔ̈ɔ̈u. Dɛ̈t ril a kïn, kuat käcëgɔ̈t aa dhil thääp, aa dhil aa yith ku aa dhil gätpiny thoŋ Nyïŋlïth.

Yuul amat

Ka ye amada cë gätpiny, wek aa dhil laŋ athöör wälä polder ye wek kuat käcëgɔ̈t wälä yuul amɛtmɛɛt akut määc ku amɛtmɛɛt dït ruöön tääu thïn. Mäktam Tijäär Alal a lëu bë cööt käcëgɔ̈t wälä kuat lëk alɔŋ amada ku këc ke gɔ̈t thoŋ Nyïŋlïth, ka wek aa dhil wuök cë waar apath bɛ̈y.

Dööc

Akut määc a dhil lïnh kɔɔc cë gätpiny ke ye adöc amada tɔ̈ɔ̈u. Lïnh kën a dhil yic laŋ rin adöny amada, tɛ̈nëyök, kööl gɛ̈t ke piny, kööl riɛ̈ɛ̈k dɔ̈ny den ku wël kɔ̈k cë kuany yiic lööŋ yiic wälä tɛ̈ cït tɛ̈ cï amada mät yeen.

Kɔ̈k kën amada ku kä keen kɔ̈k

Na leŋ kë tɔ̈u kek amada dun ka këc gua gätpiny, ka dhil kɔ̈ɔ̈k rin amada kɔ̈u tɛ̈ cï amada jal gätpiny. Rin bäk kën dhiɛl looi tɛ̈ cït tɛ̈ wïc löŋ yeen, ka akut määc a dhil wïc wëët tɛ̈n raan cë lööŋ kueen.

Gɛ̈tpiny cök cëën, käŋ aguiɛɛr ëbën cït thurumbil aa dhil kɔ̈ɔ̈k ë rin amada kɔ̈u. Aya, amada a lëu bë ya yen ɣɛ̈ɛ̈c kuat yith wälä käny tɔ̈u ku dhɛ̈l löŋ.

Amɛtmɛɛt

Lööŋ amada aa wël path kuany yiic alɔŋ tɛ̈ ye luöi amɛtmɛɛt ku tɛ̈ ye ke looi thïn, ye ŋö ku ye nɛn ye keek loi. Akut määc a dhil a mat ku cɔɔl kä amɛtmɛɛt tɛ̈ cït tɛ̈ cï lööŋ kä luɛ̈l yeen. Amat dïït kɔc ebën a dhiɛlkä cɔɔl ku tuöckä jɔ̈ɔ̈l pɛɛy yic wälä pɛ̈y ka diäk yiic tɛ̈n gɛ̈t amada piny. Amɛt dïït kɔc ebën (cɔl AGM thoŋ Nyïŋlïth) a dhil cɔɔl pɛ̈y ka 18 yiic tɛ̈n gɛ̈t amada piny ku a dhil cɔɔl pɛ̈y ka 6 yiic tɛ̈ thöök ruöön wëëu amada. Amat AGM yen ye kɔc kɔɔc mäktab kuany thïn ku wël wëëu aa dhil luɛɛl. Aya, apath bäk wël cë röt looi lon amada yic ruöön cë wan bɛn luɛɛl tɛ̈n kɔc amat AGM yic.

Ajuër

Amada aya, tɛkdä ka a leŋ lööŋ kɔ̈k dhil kuany cök. Löŋ ajuër yic, tɛkdä ka amada dun a dhil kuany bɛ̈ny jäŋ, ku ee lac a raan wëëu tɔ̈ɔ̈u, bë athör aa gät Mäktam Ajuër Authralia. Tɛkdä ka amada a wïc bë ye thok tuööm kek Mäktam Ajuër Authralia wälä raan wëëu bë wël kɔ̈k alɔŋ löŋ ku ajuër deet.

Lëk kɔ̈k:

decorative
Legal Aid Queensland has published a series of captioned recordings about their services on their YouTube channel . Videos for community, health and education workers can be found here and include their published community legal education webinars. The next webinar is Child Protection - the law and...
decorative
Crowdfunding is an increasingly popular method of online fundraising for individuals, businesses, not-for-profits and charities. Generally it involves an individual or an organisation setting a fundraising target online and then asking the crowd of the internet for donations to reach that target...
decorative
From 1 July 2017 onwards, new forms will be available on the Blue Card Services website. Check that you have the most current version of the application forms by looking at the ‘valid for lodgement’ date on the top right corner of the form. The new forms will state that they are valid for lodgement...
The Department of Communities, Child Safety and Disability Services' (DCCDS) Community Recovery section is encouraging individuals, carers and service providers in the DCCSDS North and Far North Queensland area to be prepared in relation to Tropical Cyclone Debbie. The likely impacts of a tropical...
decorative
We have launched a brand new course on the Community Door eTraining website which provides an introduction to the social service sector in Queensland for managers and organisations new to the sector. It is free for anyone to access. It features a profile of the sector in Queensland, insights into...
The Queensland Law Handbook is a comprehensive, plain-English legal reource designed to help deal with legal problems. Caxton Legal Centre has recently published the handbook as a website. The handbook has been printed as a hard-copy since the early eighties, but thanks to funding from the...
Back by popular demand The State Councils of Social Service (COSS) are partnering to once again deliver a webinar series to uncover what every not-for-profit organisation needs to know about effectively responding to government procurement processes. The webinars will cover: Getting “tender ready”...
Not-for-profit Law has launched Australia's first free, live chat legal service for community groups and charities. The service is available on the Information Hub (click on the blue chat button at the bottom of every page). The real-time chat service allows users to chat to a team member who will...
Not-for-profit Law has updated its guide to 'The laws of advertising and your community organisation'. The resource provides practical tips to help organisations comply with the laws of advertising and marketing in Australia. Importantly, these laws apply to many fundraising activities of charities...
Australia’s 600,000 charities and not-for-profits, from international aid groups right down to the local tennis club, have recently received a major boost, as Justice Connect’s Not-for-profit Law service launched the acclaimed Information Hub for a national audience. The Not-for-profit Law...

Pages

Are you looking for support in Queensland, or trying to find a service that meets your needs? Now you can search oneplace , the service directory hosted by the Queensland Family and Child Commission. oneplace is an easily accessible directory of community services to help Queensland families to get...
Fair Trading Queensland Incorporated Associations website (Queensland Office of Fair Trading) provides information to support organisations incorporated under the Associations Incorporations Act 1981. This website also includes a simplified guide to Queensland's Associations Incorporation Act 1981...
In Queensland the Office of Fair Trading regulates Associations and non-profits. https://www.qld.gov.au/law/laws-regulated-industries-and-accountability/queensland-laws-and-regulations/associations-charities-and-non-for-profits
Legal Aid have a series of captioned recordings about Legal Aid Queensland services on their YouTube channel . Videos for community, health and education workers can be found here and include their published community legal education webinars. Upcoming webinars can be found on the Information for...
The Community Resource Handbooks were launched by Volunteering Queensland on 12 May 2015. They consolidate the knowledge gained through Volunteering Queensland's community leadership work with more than 2,000 community groups over the past fifteen years. The handbooks are aimed at small to medium...
Information technology and online solutions can help your community organisation work better. ACOSS, Infoxchange and the Department of Communications have teamed up to bring you Digital Business Kits which give you the tools and information to do more online. Digital Business Kits are hosted on...
Many not-for-profit organisations are now developing income-generating activities to reduce the reliance on government and philanthropic funding, and others are establishing social enterprises to respond to client needs in a sustainable way. The development of business skills and systems is very...
The following resources have been translated to assist these communities in establishing a community organisation. Resources available in English العربية - Resources available in Arabic Thuɔŋjäŋ - Resources available in Dinka پښتو - Resources available in Pashto فارسی...
Changing your Legal Structure from an Incorporated Association in Queensland to a Company Limited by Guarentee
Queensland Associations Incorporation Act Queensland Associations Incorporation Regulations Queensland Co-operatives legislation Commonwealth Corporations Act Corporations (Aboriginal and Torres Strait Islander) Act 2006 (CATSI Act).
Industrial relations legislation in Queensland can be found on the Fair Work Commission's website . The main pieces of legislation are: Fair Work Act 2009 Fair Work Regulations 2009 Fair Work Commission Rules 2013
There are a range of legal structures which may be suitable for Queensland not-for-profit community groups. The four main options are: an incorporated association: Associations Incorporation Act 1981 (QLD) and Associations Incorporation Regulation 1999 (QLD) a company limited by guarantee:...
Author: 
Kylie Hogan, National Disability Services

The Community Services Industry is facing a myriad of reforms and challenges now and into the future. 

Challenges such as an ageing population, workforce shortages, sector-wide reforms, technological advances and economic uncertainty are making it more important than ever for...

See videos from StudioQ related to this topic

Share or Print