Akut dun a lëu bë ya akut kɔɔc lik lui tök bïk kä wïc wuön den kony. Akut dun a cï lëu bë mäc gɛ̈tpiny rin bë jal akut wut kekädäŋ apath bäk wïc cök lɔn pɛth yen ke week bë akut dun gätpiny rin bë dït ku ŋic luui.

Gɛ̈tpiny akut a wïc luɔy ku tɛkdä ka lëu bë tɛ̈ ye wek luui thïn ke we ya akut waar, ke yeen kë tueŋ bäk kaŋ takic ee wɛ̈t lɔn pɛth yen bäk röt mat kek aguiɛɛr dɛ̈t wälä bäk ŋuɔt we lui ke we ya akut wut.

Leŋ akuut kɔ̈k loi lon yoku looi?

Baai Authralia a leŋ akuut wuöt ku aguir ka 700,000, ka yeen a lëu bë laŋ Akut cë kë wiëckä bäk looi gɔl thɛɛr. Na leŋ aguiɛɛr loi lon cït kë wïc aguiɛɛr dun bë looi, ka lëu bäk jam we keek lɔn lëu yen rot bäk mat ku yäthkä luɔn dun tueŋ ke kony week. Kën a lëu bë akuööt kun kony ëbën rin bï wek aa kɔɔc akut dïït tök leŋ ŋiëëc dït ku leŋ kä juääc kony yen wuöt kun.

Kaam këc wek gua jam kek aguir kɔ̈k, apath bäk loiloi aguiɛɛr dun deet wälä wɛ̈t gɔl akuöt dun. Dɛ̈t ë kë cɔl week aa lui tök ku wiëckä bäk lëu aa bë wɛ̈t cɔl a puɔl yic tɛ̈n week bäk ŋic lɔn thöŋ loiloi kun kek loiloi looi akut cë gɔl thɛɛr.

Tɛkdä ka lëu bäk jaai bäk röt cï mɛ̈t akut dɛ̈t kekädäŋ(?) kɔɔc abɛ̈k bïn jam ke keek aa lëu bïk yï wɛ̈ɛ̈t lɔn lëu yen rot bë aguiɛɛr dun gätpiny.

Aguir kä aa lëu bïk yï kony ba biäk akuut kɔ̈k ŋic:

 • Majaleth thääi Wuöt

  Tɛ̈nëyök
  253 Boundary Street West End Queensland 4101
  Telepun
  (07) 3844 9166
 • Wël Alɔŋ Cïɛɛŋkuötic Queensland

  Tɛ̈nëyök
  Level 5, 160 Ann Street Brisbane Queensland 4000
  Telepun
  1800 053 739 (free call)
 • Amada Latueŋ Cïɛɛŋkuötic

  Tɛ̈nëyök
  512 Stanley Street South Brisbane Queensland 4101
  Telepun
  (07) 3337 5400

Na ca thök jam kek aguir kɔ̈k, tɛkdä ka lëu ba tak ba ŋuot yï wïc wël kɔ̈k ba ŋic lɔn bï akut dun ya aguir cë gätpiny.

Wiëckä bä aguiɛɛr dun gätpiny?

Akut wun këc gätpiny, aya, a ye cɔl akut këc gätpiny. Ka we ye akut këc gätpiny, a lëu bäk loiloi kun guiir tɛ̈ cït tɛ̈ wiëckä yeen ku lööŋ mac week aa bë lïk.

Cëmën na cë raan dɛ̈t wälä aguiɛɛr akut dun juɛ̈r wëëu, ka lëu bë wëëu yäth loiloi ë kuɔɔny wut akut kɔ̈u rot. Kën a cɔl akut cïn wëëu röt juak wëëu keen luɔy nhïïm ku a cë thöŋ kek tajiir.

Na cɔkalɔn bï lööŋ mac week lïk ka we ye akut ka leŋ lööŋ lëu bïk kuat raan kam kun mac. Cëmën na wïc akut dun bë mäktab riɔp/kɔk yic, ka kuat raan akut dun yic a bë ye yeth mac thïn ku thɛny athör ë gäm. Na cë akut ŋɔ̈ŋ ë wëëu riɔp/kɔk yen mäktab yic rin kuat kë bë rot teem, ka raan tɛ̈u riɛn ke athör ë gäm cë thany yic a bë wëëu tääu piny jiɛm de yic. Na wïc akut bë ŋɛŋ nyin ë tɔ̈ɔ̈u bɛŋ yic wälä geei ye kɔ̈u wälä ɣɔɔc kuat kën akut, ka kɔɔc akut kek bë wëëu käny tääu piny wälä tɛkdä ka lëu bï kɔɔc kɛ̈ny keek caal lukic.

Akut wut këc gätpiny ke ye Amada a bë wɛ̈t yök ke ril tɛ̈ wïc yen yeen bë lim wëëu tɛ̈n akuma wälä tɛ̈n aguiɛɛr dɛ̈t. kekädäŋ?, akut cë gätpiny a bë laŋ rin mec kek rin kɔɔc lui akut yic löŋ nyin. Kën, wɛ̈t de yic a ye nyuɔɔth lɔn leŋ yen löŋ tit kɔɔc lui akut yic kɔ̈ɔ̈th tɛ̈ leŋ yen kë wääc. A ye nyuɔɔth lɔn bï wek laŋ lööŋ bäk ke muk nhïïm.

Ŋiëëc tɛ̈ aguiɛɛr gätpiny thïn

A leŋ kä juëëc bï akut dun kaŋ tak yiic kaam këc ke gua gätpiny, gut tɛ̈ lëu wɛ̈r tɛ̈ ye akut dun luui thïn wënthɛɛr. Rin ba kä wïc alɔŋ gɛ̈tpiny deet, ka bë piath të leŋ kɔɔc akut dun yiic raan ŋic thoŋ Nyïŋlïth apath ku të leŋ wek yiic raan käcëgɔ̈t muk nhïïm.

Rin ba të ye akut gätpiny thïn deet, a leŋ lëk dɛ̈t cë gam piiny tɛ̈n. Tɛkdä ka bë we kony të jɛɛm wek kek aguir wuöt kɔ̈k alɔŋ kä keen cë rëët ke nhïïm.

Kaam këc akut dun wël tak yiic alɔŋ gɛ̈tpiny, tɛkdä ka path bäk raan lööŋ/raan wëëu kaŋ thiëëc bë we wɛ̈ɛ̈t.

Lëk Kɔ̈k

decorative
Legal Aid Queensland has published a series of captioned recordings about their services on their YouTube channel . Videos for community, health and education workers can be found here and include their published community legal education webinars. The next webinar is Child Protection - the law and...
decorative
Crowdfunding is an increasingly popular method of online fundraising for individuals, businesses, not-for-profits and charities. Generally it involves an individual or an organisation setting a fundraising target online and then asking the crowd of the internet for donations to reach that target...
decorative
From 1 July 2017 onwards, new forms will be available on the Blue Card Services website. Check that you have the most current version of the application forms by looking at the ‘valid for lodgement’ date on the top right corner of the form. The new forms will state that they are valid for lodgement...
The Department of Communities, Child Safety and Disability Services' (DCCDS) Community Recovery section is encouraging individuals, carers and service providers in the DCCSDS North and Far North Queensland area to be prepared in relation to Tropical Cyclone Debbie. The likely impacts of a tropical...
decorative
We have launched a brand new course on the Community Door eTraining website which provides an introduction to the social service sector in Queensland for managers and organisations new to the sector. It is free for anyone to access. It features a profile of the sector in Queensland, insights into...
The Queensland Law Handbook is a comprehensive, plain-English legal reource designed to help deal with legal problems. Caxton Legal Centre has recently published the handbook as a website. The handbook has been printed as a hard-copy since the early eighties, but thanks to funding from the...
Back by popular demand The State Councils of Social Service (COSS) are partnering to once again deliver a webinar series to uncover what every not-for-profit organisation needs to know about effectively responding to government procurement processes. The webinars will cover: Getting “tender ready”...
Not-for-profit Law has launched Australia's first free, live chat legal service for community groups and charities. The service is available on the Information Hub (click on the blue chat button at the bottom of every page). The real-time chat service allows users to chat to a team member who will...
Not-for-profit Law has updated its guide to 'The laws of advertising and your community organisation'. The resource provides practical tips to help organisations comply with the laws of advertising and marketing in Australia. Importantly, these laws apply to many fundraising activities of charities...
Australia’s 600,000 charities and not-for-profits, from international aid groups right down to the local tennis club, have recently received a major boost, as Justice Connect’s Not-for-profit Law service launched the acclaimed Information Hub for a national audience. The Not-for-profit Law...

Pages

Are you looking for support in Queensland, or trying to find a service that meets your needs? Now you can search oneplace , the service directory hosted by the Queensland Family and Child Commission. oneplace is an easily accessible directory of community services to help Queensland families to get...
Fair Trading Queensland Incorporated Associations website (Queensland Office of Fair Trading) provides information to support organisations incorporated under the Associations Incorporations Act 1981. This website also includes a simplified guide to Queensland's Associations Incorporation Act 1981...
In Queensland the Office of Fair Trading regulates Associations and non-profits. https://www.qld.gov.au/law/laws-regulated-industries-and-accountability/queensland-laws-and-regulations/associations-charities-and-non-for-profits
Legal Aid have a series of captioned recordings about Legal Aid Queensland services on their YouTube channel . Videos for community, health and education workers can be found here and include their published community legal education webinars. Upcoming webinars can be found on the Information for...
The Community Resource Handbooks were launched by Volunteering Queensland on 12 May 2015. They consolidate the knowledge gained through Volunteering Queensland's community leadership work with more than 2,000 community groups over the past fifteen years. The handbooks are aimed at small to medium...
Information technology and online solutions can help your community organisation work better. ACOSS, Infoxchange and the Department of Communications have teamed up to bring you Digital Business Kits which give you the tools and information to do more online. Digital Business Kits are hosted on...
Many not-for-profit organisations are now developing income-generating activities to reduce the reliance on government and philanthropic funding, and others are establishing social enterprises to respond to client needs in a sustainable way. The development of business skills and systems is very...
The following resources have been translated to assist these communities in establishing a community organisation. Resources available in English العربية - Resources available in Arabic Thuɔŋjäŋ - Resources available in Dinka پښتو - Resources available in Pashto فارسی...
Changing your Legal Structure from an Incorporated Association in Queensland to a Company Limited by Guarentee
Queensland Associations Incorporation Act Queensland Associations Incorporation Regulations Queensland Co-operatives legislation Commonwealth Corporations Act Corporations (Aboriginal and Torres Strait Islander) Act 2006 (CATSI Act).
Industrial relations legislation in Queensland can be found on the Fair Work Commission's website . The main pieces of legislation are: Fair Work Act 2009 Fair Work Regulations 2009 Fair Work Commission Rules 2013
There are a range of legal structures which may be suitable for Queensland not-for-profit community groups. The four main options are: an incorporated association: Associations Incorporation Act 1981 (QLD) and Associations Incorporation Regulation 1999 (QLD) a company limited by guarantee:...
Author: 
Kylie Hogan, National Disability Services

The Community Services Industry is facing a myriad of reforms and challenges now and into the future. 

Challenges such as an ageing population, workforce shortages, sector-wide reforms, technological advances and economic uncertainty are making it more important than ever for...

See videos from StudioQ related to this topic

Share or Print