Ka yï ye abaŋ gɛ̈tpiny, kɔɔc akut dun aa dhil akut määc kuany wälä akut bäny bë luui riɛn ken. Akuut määc aa laŋ bɛ̈ny, raan wël tɔ̈ɔ̈u ku raan wëëu tɔ̈ɔ̈u. Kɔɔc cë kuany kä yiic aa kɔɔc muk mäktab ku kɔɔc kɔ̈k akut määc aa kɔɔc akut ë path.

Tɛ̈n aguir ce luui ë mal, kɔɔc tɔ̈u akut määc yic aa ce dɔ̈m. Na ye raan tööŋ kɔɔc akut ë määc ka yïn a bë lui tɛ̈n guiɛ̈r, määc ku tɛ̈ktɛ̈k aguiɛɛr.

Yeŋö kën lon kɔɔc akut määc?

Ba ye raan akut ë määc, ka ye nyuɔɔth yïn a cï löŋ thɔn ba käŋ aguiɛɛr muk nhïïm. Na cɔkalɔn bï löŋ yï tiit kɔ̈u ba cï ben thöŋ kek raan mac akut këc gätpiny tɛ̈ leŋ yen kä wääc, ka thää bï löŋ yï tiit kɔ̈u ee tɛ̈ cïn loiloi ku tiiŋ nyïn.

Ka yï ye raan akut ë määc, kä ba ya looi aa leŋ yiic muöök luɔy ku lööŋ aguiɛɛr, ku aguiɛɛr a kuany lööŋ cök, na cë luɔy thany ka looi, ee käcëgɔ̈t alɔŋ wëëu ŋiɛc tɔ̈ɔ̈u ku a lëu bë käny ke cool. Kën a ye nyuɔɔth alä kuat raan cë kuany akut määc yic a bë dhiɛl laŋ ŋiëëc wälä a bë ŋiëëc dhiɛl piɔ̈ɔ̈c ku bë loiloi kä ŋiɛc looi.

Yïn a bë dhiɛl luui puön ɣer ku yïn a bë käk kek nhiɛɛr amada dhiɛl looi ku loi luɔn du ke yï tïïr nhom, ku a ŋic ku a cï ye waar yic. A path ba lëk ba yök luɔn du yic cï wel bë ya kë dɛ̈t kony yïn yiɛnh du wälä mäth duun dɛ̈t.

Yïn a dhil luui aya ë puön ɣer tɛ̈ cï kë wïc ku kë wïc aguiɛɛr ke nhïïm deeny. Cëmën, kɔɔc ye dɔ̈m aguiɛɛr yic aa lëu bïk ya kɔɔc akut ë määc kekëdäŋ aa cïk lëu bïk cuɛt tɛ̈ leŋ yen lon cuët ku ee lon thiääk ke keek wälä aa cïk lëu bïk rëër thïn tɛ̈ cuɛt kɔc.

Löŋ Gɛ̈tpiny Amada ee loiloi käk kuany yiic apath. Apath bë kɔɔc akut ë määc loiloi ken deet löŋ yic ku dɛtkä keek lööŋ kɔ̈k thiääk kek aguiɛr dun yiic. Tɛkdä ka wek aa bë bɛn la wïc lëk kɔ̈k tɛ̈n raan cë lööŋ kueen wälä Mäktam Tijäär Alal.

Loiloi akut ë määc ye kä ŋö?

Akut ë määc ëbën a leŋ loiloi ril cï löŋ thɔ̈n keek alɔŋ aguiɛɛr kekëdäŋ kɔɔc akut tööŋ ë määc aa bë ya laŋ loiloi gɛ̈ɛ̈r thook. Abɛ̈k loiloi kä aa wïc lon dït, ka yeen apath bï akut takic bë abuɔth bɛ̈ny kuany.

Bɛ̈ny

Bɛ̈ny yen ee ye them bë akut ë määc cɔl a mac aguiɛɛr. Bɛ̈ny yen amɛtmɛɛt akut ë määc cɔɔl ku nyuuc thïn bë amɛtmɛɛt cɔl a latueŋ tɛ̈ cït tɛ̈ cï löŋ luɛ̈l yeen. Amɛtmɛɛt akut ë määc yiic, bɛ̈ny, aya, yen a leŋ riɛl lëu bï yen wɛ̈t tek yic tɛ̈ cï kɔɔc cuɛt nyïn thöŋ kuaany yic ku yen bɛ̈ny a dhil wël dhuk kɔ̈ɔ̈th pɛɛy thok ëbën ku ruöön thok ëbën.

Na ye aguiɛɛr kɔɔc dɔ̈m, ka a dhil luui apath kek kɔɔc luɔy ëbën, alandeen kek bɛ̈ny kɔɔc ë luɔy. Ka ye raan wat aguiɛɛr nhom, bɛ̈ny yen a athör ku amɛtmɛɛt luɔy lac thany yiic ku thäät kɔ̈k ee yen aguiɛɛr jääm thok tɛ̈ leŋ yen wɛ̈t thiëc alɔŋ aguiɛɛr.

Raan wël tɔ̈ɔ̈u/amuɔ̈kwël

Amuɔ̈kwël yen a cï löŋ gäm lon bï yen käcëgɔ̈t cë thiääk kek wëëu ya tɔ̈ɔ̈u tɛ̈n amada cëmën cï ye kuany yic ë löŋ yic. Na këc raan wël tɔ̈ɔ̈u loiloi kä looi löŋ yic, ka tɛkdä ka cë awuöc looi.

Loiloi raan wël tɔ̈ɔ̈u aa leŋ yiic lëk Mäktam Tijäär Alal alɔŋ kuat kë cë rot waar tɛ̈n bäny akut ë määc, lööŋ amada wälä tɛ̈nëyök agut gɛm dhuŋ wɛ̈t kɔ̈u alɔŋ wëëu amada.

Amuɔ̈kwël a dhil rot guiir, bë käŋ amɛtmɛɛt akut ë määc ya tuɔɔc aɣeer ku muk wuök ken. Athör bɔ̈ tɛ̈n akut ë määc ee lon raan wël tɔ̈ɔ̈u ku amuɔ̈kwël aya a lëu bë ya yen akuën kɔɔc aguiɛɛr muk nhom.

Amuɔ̈kwël a lëu bë kɔɔc kɔ̈k tɔ̈u akut lim bïk ye kony kekëdäŋ yen ye tööŋ yen a bë ye dhiɛl deet lɔn cï luɔy looi apath.

Raan wëëu tɔ̈ɔ̈u/amuɔ̈kwëëu

Kɔɔc akut ë määc ëbën kek aa leŋ nhïïm määc ë wëëu amada kekëdäŋ amuɔ̈kwëëu yen ee wɛ̈t dhuk kɔ̈u tɛ̈n akut ku tïŋ apath lɔn ye käcëgɔ̈t lɔŋ ë wëëu yith.

Amuɔ̈kwëëu a dhil kuat anyuth ë ɣɔɔc amada tïŋ ku tɔ̈ɔ̈u, ku dhil ŋic lɔn cï wëëu tɔ̈ɔ̈u apath, wëëu wïc aa cë cuat piny ku kuat cɛk a cë thany tɛ̈ cït tɛ̈n löŋ amada. Na ye amada kɔc luööi, ka kɔɔc cë luööi aa lëu bïk loiloi abɛ̈k ye loiloi kä yiic ya looi kekëdäŋ amuɔ̈kwëëu yen a dhil ye deet lɔn cï luɔy looi apath.

Amuɔ̈kwëëu, aya, a ye ŋɔ̈ɔ̈th ka wɛ̈t luɔn de ya dhuk kɔ̈u, ku dhuk wɛ̈t lon raan cɛɛth (auditor) kɔ̈u ku bïï kë cï bɛŋ lueel amat dïït ruöön yic tɛ̈ wïc löŋ yeen keya.

Kɔɔc kɔ̈k akut

Na leŋ akut duun ë määc yic kɔɔc kɔ̈k, ka bï lööŋ tööŋ rɔm kɔɔc akut ëbën mac. Ka we ye abaŋ akut ë määc, kɔɔc akut kä aa bë nhïïm laŋ lon wël aguiɛɛr kekëdäŋ, aya, aa lëu bïk kuat raan tööŋ tɔ̈u akut yic ya kony ë loiloi cït gɛ̈tgɛ̈t dhuŋ wɛ̈t kɔ̈u wälä gɛ̈tgɛ̈t athör liɛɛm wëëu.

Aguiɛr dun, aya, a lëu bë akuut kɔ̈k looi wälä akuut ë luɔy bë akut ë määc kony. Akuut kɔ̈k cït käkä aa ce wïc ë kuaany (election).

Lëk kɔ̈k:

 

decorative
Legal Aid Queensland has published a series of captioned recordings about their services on their YouTube channel . Videos for community, health and education workers can be found here and include their published community legal education webinars. The next webinar is Child Protection - the law and...
decorative
Crowdfunding is an increasingly popular method of online fundraising for individuals, businesses, not-for-profits and charities. Generally it involves an individual or an organisation setting a fundraising target online and then asking the crowd of the internet for donations to reach that target...
decorative
From 1 July 2017 onwards, new forms will be available on the Blue Card Services website. Check that you have the most current version of the application forms by looking at the ‘valid for lodgement’ date on the top right corner of the form. The new forms will state that they are valid for lodgement...
The Department of Communities, Child Safety and Disability Services' (DCCDS) Community Recovery section is encouraging individuals, carers and service providers in the DCCSDS North and Far North Queensland area to be prepared in relation to Tropical Cyclone Debbie. The likely impacts of a tropical...
decorative
We have launched a brand new course on the Community Door eTraining website which provides an introduction to the social service sector in Queensland for managers and organisations new to the sector. It is free for anyone to access. It features a profile of the sector in Queensland, insights into...
The Queensland Law Handbook is a comprehensive, plain-English legal reource designed to help deal with legal problems. Caxton Legal Centre has recently published the handbook as a website. The handbook has been printed as a hard-copy since the early eighties, but thanks to funding from the...
Back by popular demand The State Councils of Social Service (COSS) are partnering to once again deliver a webinar series to uncover what every not-for-profit organisation needs to know about effectively responding to government procurement processes. The webinars will cover: Getting “tender ready”...
Not-for-profit Law has launched Australia's first free, live chat legal service for community groups and charities. The service is available on the Information Hub (click on the blue chat button at the bottom of every page). The real-time chat service allows users to chat to a team member who will...
Not-for-profit Law has updated its guide to 'The laws of advertising and your community organisation'. The resource provides practical tips to help organisations comply with the laws of advertising and marketing in Australia. Importantly, these laws apply to many fundraising activities of charities...
Australia’s 600,000 charities and not-for-profits, from international aid groups right down to the local tennis club, have recently received a major boost, as Justice Connect’s Not-for-profit Law service launched the acclaimed Information Hub for a national audience. The Not-for-profit Law...

Pages

Are you looking for support in Queensland, or trying to find a service that meets your needs? Now you can search oneplace , the service directory hosted by the Queensland Family and Child Commission. oneplace is an easily accessible directory of community services to help Queensland families to get...
Fair Trading Queensland Incorporated Associations website (Queensland Office of Fair Trading) provides information to support organisations incorporated under the Associations Incorporations Act 1981. This website also includes a simplified guide to Queensland's Associations Incorporation Act 1981...
In Queensland the Office of Fair Trading regulates Associations and non-profits. https://www.qld.gov.au/law/laws-regulated-industries-and-accountability/queensland-laws-and-regulations/associations-charities-and-non-for-profits
Legal Aid have a series of captioned recordings about Legal Aid Queensland services on their YouTube channel . Videos for community, health and education workers can be found here and include their published community legal education webinars. Upcoming webinars can be found on the Information for...
The Community Resource Handbooks were launched by Volunteering Queensland on 12 May 2015. They consolidate the knowledge gained through Volunteering Queensland's community leadership work with more than 2,000 community groups over the past fifteen years. The handbooks are aimed at small to medium...
Information technology and online solutions can help your community organisation work better. ACOSS, Infoxchange and the Department of Communications have teamed up to bring you Digital Business Kits which give you the tools and information to do more online. Digital Business Kits are hosted on...
Many not-for-profit organisations are now developing income-generating activities to reduce the reliance on government and philanthropic funding, and others are establishing social enterprises to respond to client needs in a sustainable way. The development of business skills and systems is very...
The following resources have been translated to assist these communities in establishing a community organisation. Resources available in English العربية - Resources available in Arabic Thuɔŋjäŋ - Resources available in Dinka پښتو - Resources available in Pashto فارسی...
Changing your Legal Structure from an Incorporated Association in Queensland to a Company Limited by Guarentee
Queensland Associations Incorporation Act Queensland Associations Incorporation Regulations Queensland Co-operatives legislation Commonwealth Corporations Act Corporations (Aboriginal and Torres Strait Islander) Act 2006 (CATSI Act).
Industrial relations legislation in Queensland can be found on the Fair Work Commission's website . The main pieces of legislation are: Fair Work Act 2009 Fair Work Regulations 2009 Fair Work Commission Rules 2013
There are a range of legal structures which may be suitable for Queensland not-for-profit community groups. The four main options are: an incorporated association: Associations Incorporation Act 1981 (QLD) and Associations Incorporation Regulation 1999 (QLD) a company limited by guarantee:...
Author: 
Kylie Hogan, National Disability Services

The Community Services Industry is facing a myriad of reforms and challenges now and into the future. 

Challenges such as an ageing population, workforce shortages, sector-wide reforms, technological advances and economic uncertainty are making it more important than ever for...

See videos from StudioQ related to this topic

Share or Print