کله چې ستاسو تنظيم شرکت جوړ شي، يو شمېر شيان شته کوم به چې يو مخصوص وخت کښې بشپړه کولو ته اړتيا ولري. دغه اړتياوې او ټاکلي شوي وختونه د سازمانونو شرکت قانون (Associations Incorporation Act کښې په تفصيل سره څرګند شوي دي او / يا موډيل قوانين د منصفانه تجارت د دفتر (Office of Fair Trading) سره شته دی. احتمال دی چې تاسو به نور قانوني او مالي مسؤليتونه ولرئ لکه د مالیې ورکوونه، نو کېدای شي چې تاسو د يو وکيل او / يا يو محاسب څخه مسلکي مشوره تر لاسه کول وغواړئ.

مدیره کومېټه

د تنظيم غړيو به په وختي توګه باندې مکتب کښې کارکوونکي ټاکلي وي لکه د سازمان له پاره مشر او د خزانې ساتونکی. ټول دغه خلک به په خپلو څوکيو باندې تر هغې مودې پورې پاتې شي تر څو چې د سازمان له خوا د دفترکارکوونکي ټاکلي شوي يا ګمارلي شوي نه وي. که ستاسو تنظيم منشي نه وو ټاکلی، نو مدیره کومېټې له به پخلی کول وي چې د شرکت جوړېدنې په يوه مياشت کښې د ننه د قانون (ايکټ) او د سازمان قوانينو سره سم يو وړ کس و ګمارلی يا و ټاکلی شي.

عمومي مهر (Common seal)

شرکتي سازمانونو له پاره ضروري وي چې خپل عمومي مهر يا کامن سيل يا د ربر مهر ولري چې دغه ټکي ٰعمومي مهرٰ او د تنظيم بشپړ نوم ولري. عمومي مهر د تنظيم د لاسليک سره برابري لري او په عمومي توګه سره د مدیره کومېټې د منظوري سره د مهم تړونونو له پاره کارولی شي. تاسو کولی شئ چې د ربر مهرونو جوړونکي شرکت څخه يا د کتابځي څخه عمومي مهر واخلئ.

د بانک حساب (اکاؤنټ)

کېدای شي ستاسو تنظيم له مخکښې نه بانک کښې حساب يا اکاؤنټ و لري خو د شرکت جوړېدلو نه وروستو تاسو ته به د سازمان د نوم سره په بانک کښې يو حساب يا اکاؤنټ پرانيستل وي. مدیره کومېټې له به بانک، د ودانۍ ټولنه يا د اعتبار یا ويسا اتحاديه (credit union) خوښول يا ټاکل وي او ټول شته بسپنې (فنډ) به د سازمان بسپنې (فنډ) په توګه و پېژندل شي. کېدای شي تاسو څخه و غوښتلی شي چې مالي ادارې ته د سازمان د قوانينو يو نقل وړاندې کړئ او کېدای شي هغوی دا هم وغواړي چې د شرکت جوړېدلو په اړه د سند اصل وګوري. دا پرېکړه کولو نه وړاندې چې د بانک حساب (اکاؤنټ) لپاره د چا چا لاسليک وړ ګرزول پکار دي تاسو به دې ته اړتيا ولرئ چې د خپل تنظيم قوانين وګورئ او معلوم کړئ چې د مدیره کومېټې کوم غړي د چيکونو لاسليک کولو له پاره اجازه لري.

د اولسي یا عامه مسؤليت په اړه بيمه (Public liability insurance)

ستاسو سازمان له په دې اړه هم پام نيول دي چې آيا د سازمان له پاره د اولسي مسؤليت په اړه بيمه لرل په کار دي کوم چې ژغورنه وړاندې کوي پۀ داسې حالت کښې که چېرې د سازمان په شتمنۍ کښې يا د سازمان د کړنو يا عواملو په ترڅ کښې څوک ژوبل شي يا د هغوی شتمنۍ ته زيان ور ورسي. که چېرې ستاسو سازمان خپله زمکه و لري، زمکه يې په اجاره اخيستيې وي يا د بسپنې په توګه زمکه لري نو بيا د قانون (ايکټ) لاندې دا ضروري ده چې سازمان مو اولسي مسؤليت په اړه بيمه ولري خو مدیره کومېټه دا پرېکړه کولی شي چې د بيمې څۀ کچه پکار ده. کېدای شي چې ستاسو سازمان د نورو لائحو يا د خپلو قوانينو لاندې په قانوني توګه سره دې ته اړتيا لري چې اولسي مسؤليت په اړه بيمه او نورې بيمې ولري.

دا پرېکړه کولو نه مخکښې چې ايا د اولسي مسؤليت په اړه بيمې (Public liability insurance) ته اړتيا شته، کېدای شي چې مديره کومېټه څه ډول پرېکړه کولو نه وړاندې مسلکي مشوره اخيستل وغواړي. که چېرې مدیره کومېټه دا پرېکړه وکړي چې د اولسي مسؤليت په اړه بيمه (Public liability insurance) نۀ دي اخيستل، نو هغوی له به د سازمان غړو ته د دې پرېکړې په اړه وړانديز وړاندې کول وي او ورسره د دې پرېکړه وجوهات او هر ډول خطرات کوم چې د پرېکړې په ترڅ کښې رامينځ ته کېدلی شي هم وړاندې کول وي، د ممکنه قانوني عمل په شمول.

مالي ريکارډونه

ستاسو سازمان له دا هم پکار دي چې د ټولو مالي راکړه ورکړو ريکارډ کولو له پاره کتابونه و ساتي. کېدای شي چې تاسو له مخکښې نه د مالي انتظام له پاره نظام وضع کړی وي خو تاسو له به د دې پخلی کول وي چې دغه د موډيل قوانينو سره مطابقت لري. تاسو دې ته اړتيا لرئ چې د نغدو کتاب (کېش بک) کوم چې د پيسو ادا کړي شوي او اخيستلي شوي مقدارونه څرګندوي، د رسيد کتاب، د بانک څرګندليکونه، د ورځنۍ وړو مصارفو کتاب او د شتمنۍ رجسټر وساتئ. ستاسو د تنظيم کچې پورې اړه لرلو سره، کېدی شي چې تاسو يو لېجر او جورنال ساتلو ته هم اړتيا ولرئ. بله مهمه غوښتنه دا ده چې ټول ريکارډونه او حسابونه پکار دي چې بشپړه، کره او انګليسي کښې ليکلي شوي وي.

د غونډې پرېکړې (منټس)

د يو شرکتي سازمان په توګه، تاسو له به د کومېټې د ټولو غونډو او د ټوليزو (عمومي) غونډو ليکلي شوي ريکارډ يا منټس ساتلو له پاره يو کتاب يا فولډر جوړول وي. د منصفانه تجارت دفتر (Office of Fair Trading) د لاسوندونو يا معلوماتو د نقلونو کتلو له پاره غوښتنه کولی شي او که چېرې هغه پۀ انګليسي ژبه کښې نه وي، نو سازمان له به پکار وي چې تصديق شويې ژباړې ورته وړاندې کړي.

غړيتوب

مدیره کومېټه مسؤل وي چې د سازمان د ټولو غړيو په اړه يو ثبت یا رجسټر و ساتي. دغه رجسټر يا فهرس پکار دي چې د غړي نوم، ځايليک (پته)، نېټه چې هغوی غړيتوب تر لاسه کړی، نېټه چې هغوی غړيتوب له لاسه ورکړی او نور هغه تفصيلات ولري چې موډيل قوانينو کښې څرګند شوي دي يا د سازمان د پرېکړې په ترڅ کښې پکار وي.

د شتمنۍ يا نورو ملکيتونو لیږدنه یا(ټرانسفر)

که ستاسو تنظيم د شرکت جوړېدلو نه مخکښې شتمنۍ لرله، نو ور له به پکار وي چې د سازمان نوم ته واړولی شي. دا کار په قانوني توګه سره د کولو پخلی کولو له پاره، کېدی شي چې مدیره کومېټه وغواړې د وکيل څخه مشوره اخيستل خوښ کړي.

د شرکت جوړېدلو نه وروستو، د تنظيم ټول ملکيتونه لکه موټر یا ګاړی به پکار وي چې د سازمان نوم ته واړولی شي. کېدای شي چې سازمان د موجوده حقوقو يا مسؤليتونو په اړه هم ٰمسؤلٰ وګرزي لکه پورونه يا قانوني کړنې.

غونډې

قانون (ايکټ) او د سازمان قوانين په دې اړه مهم تفصيلات وړاندې کوي چې ولې، څنګه او کله غونډې جوړول په کار وي. مدیره کومېټې له به د دغو قوانينو سره سمې غونډې جوړول وي او د غړيو له پاره ټوليزې (عمومي) غونډې نظم کول وي. تاسو له به د شرکت جوړېدلو نه وروستو د يوې نه تر درې مياشتو په موده کښې د غړيو او بللي شويو مېلمنو له پاره ټوليزه (عمومي) غونډه جوړول وي. يوه ځانګړيې ټوليزه غونډه يا کلنۍ ټوليزه غونډه (AGM) د شرکت جوړېدنې نه 18 مياشتو کښې د ننه او د سازمان مالي کال بشپړه کېدنې نه په شپږ مياشتو کښې د ننه جوړول دي. د AGM پر مهال کښې په عمومي توګه باندې د شرکت چارندوی ټاکلي شي او مالي څرګندليکونه ورته وړاندې کول وي. دا تاسو له دا موقع هم درکوي چې په وروستي يو کال کښې د خپل سازمان د کړنو په اړه معلومات ورسره ونډه کړئ.

ماليه (ټېکس) ورکوونه

کېدای شي چې سازمان د نورو لائحو سره مطابقت ته هم اړتيا ولري. د ټېکس (ماليې) په اړه قوانينو لاندې، ستاسو سازمان له کېدای شي چې پکار وي يو اولسي چارواکی وټاکي، په عمومي توګه باندې د خزانې ساتونکی، څوک به چې د اسټرېليا د ټېکس (ماليې) مکتب ته غوښتنليکونه وړاندې کوي. کېدای شي چې سازمان دا هم خوښ کړي چې د اسټرېليا د ټېکس (ماليې) دفتر يا د يو محاسب (accountant) سره تړاؤ ونيسي چې د نورو قانوني او مالي اړتياوو نه ځان خبر کړي.

نور معلومات:

decorative
Legal Aid Queensland has published a series of captioned recordings about their services on their YouTube channel . Videos for community, health and education workers can be found here and include their published community legal education webinars. The next webinar is Child Protection - the law and...
decorative
Crowdfunding is an increasingly popular method of online fundraising for individuals, businesses, not-for-profits and charities. Generally it involves an individual or an organisation setting a fundraising target online and then asking the crowd of the internet for donations to reach that target...
decorative
From 1 July 2017 onwards, new forms will be available on the Blue Card Services website. Check that you have the most current version of the application forms by looking at the ‘valid for lodgement’ date on the top right corner of the form. The new forms will state that they are valid for lodgement...
The Department of Communities, Child Safety and Disability Services' (DCCDS) Community Recovery section is encouraging individuals, carers and service providers in the DCCSDS North and Far North Queensland area to be prepared in relation to Tropical Cyclone Debbie. The likely impacts of a tropical...
decorative
We have launched a brand new course on the Community Door eTraining website which provides an introduction to the social service sector in Queensland for managers and organisations new to the sector. It is free for anyone to access. It features a profile of the sector in Queensland, insights into...
The Queensland Law Handbook is a comprehensive, plain-English legal reource designed to help deal with legal problems. Caxton Legal Centre has recently published the handbook as a website. The handbook has been printed as a hard-copy since the early eighties, but thanks to funding from the...
Back by popular demand The State Councils of Social Service (COSS) are partnering to once again deliver a webinar series to uncover what every not-for-profit organisation needs to know about effectively responding to government procurement processes. The webinars will cover: Getting “tender ready”...
Not-for-profit Law has launched Australia's first free, live chat legal service for community groups and charities. The service is available on the Information Hub (click on the blue chat button at the bottom of every page). The real-time chat service allows users to chat to a team member who will...
Not-for-profit Law has updated its guide to 'The laws of advertising and your community organisation'. The resource provides practical tips to help organisations comply with the laws of advertising and marketing in Australia. Importantly, these laws apply to many fundraising activities of charities...
Australia’s 600,000 charities and not-for-profits, from international aid groups right down to the local tennis club, have recently received a major boost, as Justice Connect’s Not-for-profit Law service launched the acclaimed Information Hub for a national audience. The Not-for-profit Law...

Pages

Are you looking for support in Queensland, or trying to find a service that meets your needs? Now you can search oneplace , the service directory hosted by the Queensland Family and Child Commission. oneplace is an easily accessible directory of community services to help Queensland families to get...
Fair Trading Queensland Incorporated Associations website (Queensland Office of Fair Trading) provides information to support organisations incorporated under the Associations Incorporations Act 1981. This website also includes a simplified guide to Queensland's Associations Incorporation Act 1981...
In Queensland the Office of Fair Trading regulates Associations and non-profits. https://www.qld.gov.au/law/laws-regulated-industries-and-accountability/queensland-laws-and-regulations/associations-charities-and-non-for-profits
Legal Aid have a series of captioned recordings about Legal Aid Queensland services on their YouTube channel . Videos for community, health and education workers can be found here and include their published community legal education webinars. Upcoming webinars can be found on the Information for...
The Community Resource Handbooks were launched by Volunteering Queensland on 12 May 2015. They consolidate the knowledge gained through Volunteering Queensland's community leadership work with more than 2,000 community groups over the past fifteen years. The handbooks are aimed at small to medium...
Information technology and online solutions can help your community organisation work better. ACOSS, Infoxchange and the Department of Communications have teamed up to bring you Digital Business Kits which give you the tools and information to do more online. Digital Business Kits are hosted on...
Many not-for-profit organisations are now developing income-generating activities to reduce the reliance on government and philanthropic funding, and others are establishing social enterprises to respond to client needs in a sustainable way. The development of business skills and systems is very...
The following resources have been translated to assist these communities in establishing a community organisation. Resources available in English العربية - Resources available in Arabic Thuɔŋjäŋ - Resources available in Dinka پښتو - Resources available in Pashto فارسی...
Changing your Legal Structure from an Incorporated Association in Queensland to a Company Limited by Guarentee
Queensland Associations Incorporation Act Queensland Associations Incorporation Regulations Queensland Co-operatives legislation Commonwealth Corporations Act Corporations (Aboriginal and Torres Strait Islander) Act 2006 (CATSI Act).
Industrial relations legislation in Queensland can be found on the Fair Work Commission's website . The main pieces of legislation are: Fair Work Act 2009 Fair Work Regulations 2009 Fair Work Commission Rules 2013
There are a range of legal structures which may be suitable for Queensland not-for-profit community groups. The four main options are: an incorporated association: Associations Incorporation Act 1981 (QLD) and Associations Incorporation Regulation 1999 (QLD) a company limited by guarantee:...
Author: 
Kylie Hogan, National Disability Services

The Community Services Industry is facing a myriad of reforms and challenges now and into the future. 

Challenges such as an ageing population, workforce shortages, sector-wide reforms, technological advances and economic uncertainty are making it more important than ever for...

See videos from StudioQ related to this topic

Share or Print