د يو شرکتي سازمان په توګه تاسو له به د سازمانونو شرکت قانون (Associations Incorporation Act) لاندې خپل مسؤليتونه يشپړه کولو له پاره ځينې ريکارډونه ساتل وي. تاسو له به هر هغه ريکارډونه هم ساتل وي چې د نورو وړ لائحو او / يا د هغو تړونونو لاندې يې غوښتنه شويې وي چې تاسو د بسپنه ورکوونکو هييتونو سره کړي وي که چېرې مو عطيې تر لاسه کړې وي.

دغه ريکارډونه به ستاسو له پاره ضروري وي چې تنظيم، د بسپنې هييتونو، بيپاريانو (مشتریانو)، حکومت او ټولنې ته د راپور وړاندې کولو په اړه خپلې اړتياوې بشپړه کړئ. نور هم داسې ريکارډونه کېدلی شي چې يې تاسو د خپلو مقاصدو له پاره ساتل غواړئ چې خپل تنظيم تر ممکن حد پورې په ښه نه ښه توګه سره وچلوئ.

د دې پخلی کولو له پاره چې تاسو خپل ريکارډونه په وړ ډول سره ساتئ، تاسو له به ځان پوهول وي چې:

  • کومو معلوماتو ته اړتيا ده، ,
  • د معلوماتو راغونډولو په اړه څوک مسؤل دی، ,
  • د معلوماتو راغونډولو له پاره به کومه کړنلاره کارولی شي، ,
  • ريکارډونه به چېرته ساتل يا کېښودل وي،,
  • دغه ريکارډونه تر څومره مودې له پاره ساتل دي، او، ,
  • دغه ريکارډونه په څه ډول سره کارول دي.

تاسو تنظيم له به د دې پخلی هم کول وي چې هر ډول ځاني معلومات په داسې ډول سره راغونډ کړی شي، وساتلی شي او کار ورڅخه واخيستلی شي چې د ځاني معلوماتو په اړه د لائحې غوښتنې بشپړه کوي. د دې مطلب دا دی چې يوازې هغه معلومات راغونډول پکار دي چې ورته اړتيا وي او دغه معلومات پۀ خوندي توګه سره ساتل دي او هېچا ته هم نۀ دي ورکول ترڅو هغوی د دغو په اړه معلومات لرلو ته اړتيا و لري.

مالي ريکارډونه، د غونډو پرېکړې (منټس) او رجسټرونه

مالي ريکارډونو کښې يو شمېر توکي راتلی شي چې ځينې دا دي بيجکونه، رسيدونه او کار په اړه هغه لاسوندونه (دستاويزونه) چې ستاسو مالي راپورونو په اړه څرګندونې لري. ټول سازمانونه دې ته اړتيا لري چې د نغدو کتاب (کېش بک) کوم چې د پيسو ادا کړي شوي او اخيستلي شوي مقدارونه څرګندوي، د رسيد کتاب، د بانک څرګندليکونه، د ورځنۍ وړو مصارفو کتاب او د شتمنۍ رجسټر وساتي. ستاسو د تنظيم کچې پورې اړه لرلو سره، کېدی شي چې د قانون (ايکټ) لاندې تاسو يو لېجر او ژورنال ساتلو ته هم اړتيا ولرئ.

مدیره کومېټه دا مسؤليت په غاړه لري چې د مالي ريکارډونو په وړ توګه سره د ساتنې ډاډګیرنه یا پخلی وکړي. ټول مالي ريکارډونه پکار دي چې بشپړه، کره او په انګليسي کښې ليکلي شوي وي. تاسو له به يو داسې د مالي نظم نظام جوړول وي کوم چې ستاسو د تنظيم اړتياوې بشپړه کوي، د قانون (ايکټ) يا ستاسو قانون لاندې هر ډول غوښتنې بشپړه کړي، او تاسو يا بل هر اجازه لرونکی کس لکه محاسب (اډيټر) په څرګند ډول سره پرې پوهېدلی شي.

ستاسو سازمان له به هر هغه مالي ريکارډونه هم ساتل وي چې د نورو وړ ولايتي او فيدرالي لائحو لاندې پکار وي. ستاسو تنظيم پورې اړه لرلو سره کېدای شي چې په دې کښې هغه ريکارډونه شامل وي کوم چې د عاید یا انکم ټېکس، د سرمایې لاس ته راوړلو ګټو مالیه ېا کېپيټل ګېن ټېکس، زياتي ګټو او GST په اړه وي.

د يو شرکتي سازمان په توګه، تاسو له د کومېټې د غونډو او د ټوليزو (عمومي) غونډو ليکلي شوي ريکارډ يا منټس په يو ځانګړي کتاب يا فولډر کښې ساتل دي. د منصفانه تجارت دفتر (Office of Fair Trading) ستاسو د ريکارډونو د نقلونو کتلو لۀ پاره غوښتنه کولی شي او که چېرې هغه په انګليسي ژبه کښې نه وي، نو سازمان له به تصديق شويې ژباړې ورته وړاندې کول وي.

مدیره کومېټه په دې اړه هم مسؤل وي چې د سازمان د ټولو غړيو پۀ اړه يو رجسټر و ساتي. دغه رجسټر يا فهرست پکار دی چې د غړي نوم، ځايليک (پته)، نېټه چې هغوی غړيتوب تر لاسه کړی، نېټه چې هغوی غړيتوب له لاسه ورکړی او نور هغه تفصيلات ولري چې موډيل قوانينو کښې څرګند شوي دي يا د سازمان د پرېکړې په ترڅ کښې پکار وي.

تاسو ته به دا معلومولو له پاره وړ قوانين کتل وي چې آيا ريکارډونه په يو ځانګړي ځای کښې کېښودل دي، تر څومره مودې پورې ريکارډ ساتل دي او په څه ډول سره دغه ريکارډونو څخه کار اخيستل پکار دي.

د کارکوونکي، د مديره کومېټې او د رضاکار پۀ اړه ريکارډونه

ټولو تنظيمونو له پکار وي چې د خپلو کارکوونکو، د مدیره کومېټې او د رضاکارانو په اړه ريکارډونه وساتي. په دې معلومات کښې به د هغوی دندې او مسؤليتونه هم شامل وي. پکار دي چې د څوکۍ (پوزيشن) په اړه څرګندونه د تنخوا اخيستونکو او په وړيا توګه کارکوونکو له پاره شامله وي. د تنخوا اخيستونکو کارکوونکو په اړه ريکارډونو کښې پکار دي چې د تنظيم سره د هغوی تړون هم شامل وي کوم کښې چې د هغوی په اړه شرايط، تنخوا او نورې ګټې څرګندې شويې وي.

د مدیره کومېټې ريکارډونه د دې پخلی کولو له پاره ډېر مهم وي چې ستاسو تنظيم د قانون (ايکټ) او د خپلو قوانينو لاندې خپل ټول مسؤليتونه بشپړه کوي. د کارکوونکو په اړه کره ريکارډونه د دې پخلی کولو له پاره مهم وي چې ستاسو تنظيم د نورو قوانينو لاندې کارکوونکو ته مراعات وړاندې کوي. د کارکوونکو په اړه کره ريکارډونه د دې پخلی کولو له پاره هم مهم وي چې هر يو چې د تنظيم له پاره کار کوي، که په تنخوا باندې او که په وړيا توګه باندې وي، د خپلو دندو په اړه څرګند معلومات لري.

د بيپاريانو (مشتریانو) ريکارډونه

د بيپاريانو (کلاينټس) په اړه معلومات تنظيم ته د خپلو هغو مرستو چې وړاندې کوي يې د جاج اخيستنې او پلان کوونې په اړه ملاتړ ورکوي. که ستاسو تنظيم بسپنې اخلي، نو د بسپنې ورکوونکی هييت په عمومي توګه باندې به د بيپاريانو (کلاينټس) په اړه داسې معلومات غواړي چې د دغو مرستو څارنې او جاج اخيستنې کښې به ورسره مرسته وکړي.

ستاسو تنظيم له به دا ټاکل وي چې ورله کوم هغه معلومات راغونډول دي چې د هغو د راغونډولو، ساتلو او کارولو په اړه خپلې اړتياوې او ښې کړنلارې بشپړه کړي. د هغو مرستو پورې اړه لرلو سره چې ستاسو تنظيم يې وړاندې کوي کېدای شي چې يوازې بنسټي شمېرنې (اعداد) راغونډولو ته اړتيا ولري لکه جنسيت يا توکمي پس منظر. نور تنظيمونه کېدای شي چې نور تفصيلاتو ته اړتيا ولري لکه نوم او ځايليک (پته) او دغه ډول لا هم نور تنظيمونه کېدی شي چې نور معلومات وغواړي.

نور معلومات:

decorative
Legal Aid Queensland has published a series of captioned recordings about their services on their YouTube channel . Videos for community, health and education workers can be found here and include their published community legal education webinars. The next webinar is Child Protection - the law and...
decorative
Crowdfunding is an increasingly popular method of online fundraising for individuals, businesses, not-for-profits and charities. Generally it involves an individual or an organisation setting a fundraising target online and then asking the crowd of the internet for donations to reach that target...
decorative
From 1 July 2017 onwards, new forms will be available on the Blue Card Services website. Check that you have the most current version of the application forms by looking at the ‘valid for lodgement’ date on the top right corner of the form. The new forms will state that they are valid for lodgement...
The Department of Communities, Child Safety and Disability Services' (DCCDS) Community Recovery section is encouraging individuals, carers and service providers in the DCCSDS North and Far North Queensland area to be prepared in relation to Tropical Cyclone Debbie. The likely impacts of a tropical...
decorative
We have launched a brand new course on the Community Door eTraining website which provides an introduction to the social service sector in Queensland for managers and organisations new to the sector. It is free for anyone to access. It features a profile of the sector in Queensland, insights into...
The Queensland Law Handbook is a comprehensive, plain-English legal reource designed to help deal with legal problems. Caxton Legal Centre has recently published the handbook as a website. The handbook has been printed as a hard-copy since the early eighties, but thanks to funding from the...
Back by popular demand The State Councils of Social Service (COSS) are partnering to once again deliver a webinar series to uncover what every not-for-profit organisation needs to know about effectively responding to government procurement processes. The webinars will cover: Getting “tender ready”...
Not-for-profit Law has launched Australia's first free, live chat legal service for community groups and charities. The service is available on the Information Hub (click on the blue chat button at the bottom of every page). The real-time chat service allows users to chat to a team member who will...
Not-for-profit Law has updated its guide to 'The laws of advertising and your community organisation'. The resource provides practical tips to help organisations comply with the laws of advertising and marketing in Australia. Importantly, these laws apply to many fundraising activities of charities...
Australia’s 600,000 charities and not-for-profits, from international aid groups right down to the local tennis club, have recently received a major boost, as Justice Connect’s Not-for-profit Law service launched the acclaimed Information Hub for a national audience. The Not-for-profit Law...

Pages

Are you looking for support in Queensland, or trying to find a service that meets your needs? Now you can search oneplace , the service directory hosted by the Queensland Family and Child Commission. oneplace is an easily accessible directory of community services to help Queensland families to get...
Fair Trading Queensland Incorporated Associations website (Queensland Office of Fair Trading) provides information to support organisations incorporated under the Associations Incorporations Act 1981. This website also includes a simplified guide to Queensland's Associations Incorporation Act 1981...
In Queensland the Office of Fair Trading regulates Associations and non-profits. https://www.qld.gov.au/law/laws-regulated-industries-and-accountability/queensland-laws-and-regulations/associations-charities-and-non-for-profits
Legal Aid have a series of captioned recordings about Legal Aid Queensland services on their YouTube channel . Videos for community, health and education workers can be found here and include their published community legal education webinars. Upcoming webinars can be found on the Information for...
The Community Resource Handbooks were launched by Volunteering Queensland on 12 May 2015. They consolidate the knowledge gained through Volunteering Queensland's community leadership work with more than 2,000 community groups over the past fifteen years. The handbooks are aimed at small to medium...
Information technology and online solutions can help your community organisation work better. ACOSS, Infoxchange and the Department of Communications have teamed up to bring you Digital Business Kits which give you the tools and information to do more online. Digital Business Kits are hosted on...
Many not-for-profit organisations are now developing income-generating activities to reduce the reliance on government and philanthropic funding, and others are establishing social enterprises to respond to client needs in a sustainable way. The development of business skills and systems is very...
The following resources have been translated to assist these communities in establishing a community organisation. Resources available in English العربية - Resources available in Arabic Thuɔŋjäŋ - Resources available in Dinka پښتو - Resources available in Pashto فارسی...
Changing your Legal Structure from an Incorporated Association in Queensland to a Company Limited by Guarentee
Queensland Associations Incorporation Act Queensland Associations Incorporation Regulations Queensland Co-operatives legislation Commonwealth Corporations Act Corporations (Aboriginal and Torres Strait Islander) Act 2006 (CATSI Act).
Industrial relations legislation in Queensland can be found on the Fair Work Commission's website . The main pieces of legislation are: Fair Work Act 2009 Fair Work Regulations 2009 Fair Work Commission Rules 2013
There are a range of legal structures which may be suitable for Queensland not-for-profit community groups. The four main options are: an incorporated association: Associations Incorporation Act 1981 (QLD) and Associations Incorporation Regulation 1999 (QLD) a company limited by guarantee:...
Author: 
Kylie Hogan, National Disability Services

The Community Services Industry is facing a myriad of reforms and challenges now and into the future. 

Challenges such as an ageing population, workforce shortages, sector-wide reforms, technological advances and economic uncertainty are making it more important than ever for...

See videos from StudioQ related to this topic

Share or Print